Katowice - panorama
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice Lompy 19
print as PDF
Ogłoszenie nr 121142 / 22.05.2023
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: archiwum w Sekcji Archiwum Wydziału Bezpieczeństwa Informacji
#administracja publiczna #archiwa/archiwistyka

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Kontroluje - przed przyjęciem do zasobu archiwum - poprawność klasyfikacji i kwalifikacji materiałów archiwalnych kategorii „A” oraz dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „B” i „BE” (jawne i niejawne, za wyjątkiem akt postępowań sprawdzających prowadzonych przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Informacji Niejawnych) z komórek organizacyjnych KWP w Katowicach, Zarządu w Katowicach CBŚP i SPKP w Katowicach. Kontroluje przed przyjęciem do zasobu archiwum teczki osobowych źródeł informacji, akta osobowe zwolnionych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji przekazywanych z jednostek organizacyjnych Policji województwa celem realizacji przepisów dotyczących metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.
 • Weryfikuje protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „BC” przeznaczonej do zniszczenia celem realizacji przepisów dotyczących metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.
 • Udziela instruktaży dla policjantów i pracowników komórek organizacyjnych KWP w Katowicach, Zarządu w Katowicach CBŚP i SPKP w Katowicach oraz komórek kadrowych jednostek organizacyjnych Policji województwa w zakresie archiwizacji celem zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.
 • Sprawdza pod względem formalnym spisy akt przekazanych kategorii „A” z jednostek organizacyjnych Policji woj. śląskiego oraz ocenia protokoły brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „B” i „BE” z jednostek organizacyjnych Policji woj. śląskiego przed uzyskaniem zgody Komendanta lub osoby upoważnionej na zniszczenie dokumentacji celem realizacji przepisów dotyczących metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.
 • Kontroluje przed przekazaniem do IPN spisy zdawczo-odbiorcze przesyłane wraz z materiałami z jednostek organizacyjnych Policji woj. śląskiego celem realizacji przepisów dotyczących metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji, Porozumienia Komendanta Głównego Policji i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 8 lutego 2013r.
 • Prowadzi skontrum zasobu archiwalnego KWP w Katowicach, celem realizacji przepisów dotyczących metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w administracji
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji, Zarządzenie Nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji, Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych - rozdział od 1 do 3)
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy
 • Samodzielność
 • Rzetelność
 • Komunikatywność
 • Zdolności analityczne
 • Terminowość
 • Poświadczenie bezpieczeństwa stwierdzające dawanie rękojmi zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w pracy z materiałami archiwalnymi
 • Wiedza specjalistyczna z zakresu archiwizacji materiałów
 • Nastawienie na rozwój własny i podnoszenie kwalifikacji
 • Umiejętność współpracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Co oferujemy
 • Wynagrodzenie zasadnicze powiększone o dodatek z tytułu wysługi lat pracy od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
 • Nagrody okresowe np. kwartalne.
 • Dodatkowe trzynaste wynagrodzenie tzw. ,,trzynastka”.
 • Pakiet socjalny, m.in.: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe.
 • Możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych.
 • Możliwość skorzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów.
 • Dwa bufety serwujące posiłki zarówno „na miejscu” jak i „na wynos”.
 • Parking dla pracowników (poza terenem urzędu).
 • Stojaki na rowery na terenie urzędu.
 • Siedziba KWP w Katowicach mieści się w centralnym rejonie Katowic, w sąsiedztwie autostrady A-4, a także przystanków autobusowych.
 • Na stanowisku starszego inspektora ds. archiwum w Sekcji Archiwum Wydziału Bezpieczeństwa Informacji, pracodawca zapewnia kurs archiwisty, przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz przeszkolenie w zakresie ochrony danych osobowych.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
 • Do składania ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami.
Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała siedząca.

Stanowisko pracy wyposażone w kserokopiarkę, skaner, telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Na stanowisku pracy występują następujące czynniki: wysiłek fizyczny polegający na pracy fizycznej w magazynach archiwalnych i czynnościach przy brakowaniu akt; praca na wysokości do 1 metra; praca w terenie polegająca na udziale w załadunku oraz rozładunku transportowanych materiałów i pozostawaniu w zakładzie przetwórstwa surowców wtórnych do momentu zniszczenia teczek; praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych – kurz, grzyby i pleśnie głównie z rodziny Aspergillus i Penicillum – ekspozycja następuje podczas przebywania w pomieszczeniu archiwum oraz podczas pracy z materiałami stanowiącymi zasób archiwum (czas przebywania w pomieszczeniu archiwum do 2 godzin na zmianę roboczą); zagrożenie naciskami grup przestępczych.

Stanowisko pracy w Wydziale Bezpieczeństwa Informacji usytuowane jest na IV piętrze bloku C w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Blok C jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami. Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Dodatkowe informacje
 • Koniecznie opatrz własnoręcznym podpisem list motywacyjny i wymagane oświadczenia oraz wskaż
  w liście motywacyjnym: stanowisko, komórkę, jednostki organizacyjną oraz numer ogłoszenia BIP KPRM.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, która nie została podpisana odręcznie.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Koniecznie dołącz do aplikacji oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 • Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia znajdziesz na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej → Pliki do pobrania (w formacie pdf do wydrukowania).
 • Prześlij swoją ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego – decyduje data nadania oferty
  w placówce pocztowej.
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany/a do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo (dołącz do aplikacji swój adres e-mail).
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
calendar icon

Aplikuj

do 2 czerwca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 121142"
na adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 851 17 42, 47 851 17 06
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 02.06.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. Lompy 19, 40-038 Katowice.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych: ul. Lompy 19, 40-038, Katowice, tel. 47 851 24 03, adres e-mail: iod.kwp@ka.policja.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Udostępnił: Jolanta Bogus

Komórka organizacyjna: Wydział Doboru i Szkolenia

Wprowadzono: 22.05.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×