Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
40-024 Katowice Ul. Powstańców 41A
print as PDF
Ogłoszenie nr 76952 / 14.04.2021
Dołącz do nas jako:

radca prawny

w Zespole Radców Prawnych
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzi sprawy oraz wykonuje zastępstwa procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi, związane z zakresem działania Inspektoratu,
 • sporządza opinie prawne i informacje prawne, w tym z zakresu prawa pracy, prawa zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych, prawa i postępowania administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • dokonuje analizy prawnej dokumentów, w szczególności w zakresie zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach zatwierdzonym przez Wojewodę Śląskiego,
 • przygotowywuje projekty pism i dokumentów w szczególności w zakresie zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach zgodnie z obowiązującym regulaminem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach zatwierdzonym przez Wojewodę Śląskiego,
 • udziela wyjaśnień, co do obowiązujących przepisów prawa i informuje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,
 • sporządza skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz opinie o niezasadności wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze z tytułem zawodowym radcy prawnego.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 4 lata w administracji.
 • Wpis na listę radców prwnych.
 • Obsługa komputera.
 • Obsługa systemów informacji prawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do zakupu okularów
 • Dodatek za wieloletnią pracę, który przysługuje po 5 latach pracy w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta o 1% za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w siedzibie Inspektoratu (na VIII piętrze),
 • reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz,
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – windy, podjazd, toalety co drugie piętro.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Jeżeli złożysz oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych innej treści niż wskazane stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip) Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (winb) Twoja aplikacja zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.
 • Długość i rodzaj Twojego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzająca wpis na listę radców prawnych.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 26 kwietnia 2021

na adres:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(32) 606-33-08
 • Dokumenty należy złożyć do: 26.04.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe – Klauzula informacyjna.

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej RODO informuję, że:

  1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, 40 – 024 Katowice, ul. Powstańców 41a.

  2.       Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Z Inspektorem Ochrony Danych, dr Edytą Wasilewską można się kontaktować pisząc na powyższy adres lub przez pocztę elektroniczną:  iod@winb.katowice.pl z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” w tytule.

  3.       Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko pracy na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. b i art. 10 RODO oraz Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, i innych przepisów w celu przeprowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów oraz dokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

  4.      Odbiorcami danych osobowych kandydatów wyłonionych do zatrudnienia mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umów powierzania.

  5.       Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
  międzynarodowych.

  6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy: nie dłuższy niż 3 miesięcy licząc od dnia zatrudnienia wybranego kandydata w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub od dnia zakończenia rekrutacji na dane stanowisko, w przypadku, gdy nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

  7.       Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.

  8.       Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody jest jednoznaczne z wykluczeniem Pani/Pana osoby z prowadzonej rekrutacji.

  9.      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

  10.  Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

  11.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wytworzył/odpowiada: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Udostępnił: Grażyna Znojek

Komórka organizacyjna: Stanowisko ds. kadr

Wprowadzono: 14.04.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×