Katowice - panorama
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
40-022 Katowice ul. Damrota 25
print as PDF
Ogłoszenie nr 69841 / 09.10.2020
Dołącz do nas jako:

radca prawny

w Wydziale Obsługi Prawnej (IWP)
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Sporządza opinie prawne i udziela porad prawnych w celu dostarczenia wyspecjalizowanej pomocy doradczej i opiniodawczej w procesie orzeczniczym i na potrzeby bieżącego funkcjonowania organów podatkowych i jednostki organizacyjnej
 • Reprezentuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, naczelników urzędów skarbowych woj. śląskiego w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed komornikiem sądowym w postępowaniu egzekucyjnym, a także w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących zamówień publicznych w celu ochrony uzasadnionych interesów jednostki organizacyjnej i organów podatkowych
 • Sporządza skargi kasacyjne i odpowiedzi na skargi kasacyjne w postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządza, wnosi oraz opiniuje pisma (w tym pozwy, odpowiedzi na pozwy i środki odwoławcze) w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed komornikiem sądowym w celu zabezpieczenia interesów jednostki organizacyjnej i organów podatkowych
 • Opiniuje odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych, pism procesowych i odpowiedzi na pisma procesowe w celu zabezpieczenia interesów organów podatkowych
 • Informuje Dyrektora i naczelników o zmianach w obowiązującym stanie prawnym i o orzeczeniach sądów administracyjnych w celu prawidłowej realizacji zadań tych organów
 • Opiniuje projekty aktów prawnych w celu przedstawienia rozwiązań prawnych pożądanych w kontekście praktyki organów podatkowych
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku na stanowisku radcy prawnego lub powyżej 4 lat w administracji
 • Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na Listę Radców Prawnych
 • Znajomość przepisów stosowanych na stanowisku
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność argumentowania/przekonywania
 • Zdolność negocjacji
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i w piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych wykorzystywanych na stanowisku pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach:
- bariery architektoniczne: brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, natomiast budynek wyposażony jest w windę, której szerokość zapewnia wjazd wózka inwalidzkiego,
- budynek i stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych oraz nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,
- węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnoprawnych ruchowo tylko na parterze budynku - w sali obsługi podatnika.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu:
- w budynku znajduje się 1 winda, podjazd oraz dwie toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- budynek i stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych oraz nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,
- oświetlenie na stanowisku pracy: sztuczne i naturalne.

Dodatkowe informacje

W celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń z pozycji „Dokumenty i oświadczenia niezbędne".
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń.
Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi wynikać jednoznacznie z przedstawionych dokumentów.
List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacji ofert kandydatek/kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, sprawdzianu praktycznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Sprawdzian praktyczny obejmuje zagadnienia z zakresu kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
LISTA KANDYDATEK/KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE WRAZ Z INFORMACJĄ O TERMINIE, MIEJSCU I GODZINIE PROWADZONEGO NABORU BĘDZIE OGŁOSZONA W BIULETYNIE IZBY (POD OGŁOSZENIEM) ORAZ WYWIESZONA W MIEJSCU OGÓLNIE DOSTĘPNYM W SIEDZIBIE IZBY (TABLICA INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWA).
Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Członkowie korpusu służby cywilnej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
Członkowie korpusu nie mogą również podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5.892,68 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 207-64-60.

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia zaświadczenia o wpisie na listę radców prawnych
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 21 października 2020

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 69841"
na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25 40-022 Katowice
z dopiskiem „nabór – radca prawny – (IWP) –I US w Katowicach/ I Śl.US w Sosnowcu– SCH”

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.10.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej: IAS w Katowicach) z siedzibą w Katowicach przy ul. Damrota 25, 40-022 Katowice (nr telefonu
  + 48 32 207 60 00, adres e-mail: kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl).
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod.katowice@mf.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1
  lit. a - Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
  4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów m. in. Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozporządzeń wykonawczych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan
  będzie brał/a udział.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Ministerstwo Finansów, Szef Krajowej Administracji
  Skarbowej, organy wymiaru sprawiedliwości oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych na
  podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji
  (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) lub do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  9.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Katowicach Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.
  10. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Udostępnił: Sylwia Chodkiewicz

Komórka organizacyjna: IPP

Wprowadzono: 09.10.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×