Biuro - zdjęcie 2
Archiwum Państwowe w Katowicach
40-145 Katowice Józefowska 104
print as PDF
Ogłoszenie nr 85460 / 06.10.2021
Dołącz do nas jako:

kierownik działu

Do spraw: administracyjno-gospodarczych Dział Administracyjno-Gospodarczy
#administracja publiczna #zamówienia publiczne
Dostępne także dla
cudzoziemców
available for foreigners
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • organizowanie i koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem Archiwum w zakresie administracyjno – gospodarczym, w tym z utrzymaniem w sprawności instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, c.o., p.poż. i antywłamaniowej
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi urzędu celem realizacji zadań wymagających uzgodnień
 • sprawowanie nadzoru nad stanem ilościowym i jakościowym majątku Archiwum oraz branie udziału w pracach komisji inwentaryzacyjnej środków trwałych i wyposażenia
 • organizowanie i koordynowanie gospodarki materiałowej urzędu
 • przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarowania majątkiem Archiwum (umowy najmu, użyczenia itp.)
 • merytoryczne sprawdzanie i zatwierdzanie faktur kosztowych dotyczących spraw administracyjno-gospodarczych
 • sporządzanie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem majątkowym i odprowadzaniem składek
 • sporządzanie rocznych i długoterminowych planów remontów i zakupów
 • ścisła współpraca z głównym księgowym Archiwum w celu racjonalnego zapotrzebowania środków finansowych i zapewnienia realizacji budżetu
 • opracowywanie sprawozdań i informacji min. z zakresu robót i usług w toku, nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej oraz wynikających z prawa zamówień publicznych
 • przygotowywanie zleceń na remonty budynków i pomieszczeń, naprawy i zakupy materiałów i sprzętu zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”
 • opracowanie procedur, zarządzeń i regulaminów wg. wytycznych Dyrektora
 • organizowanie i nadzorowanie utrzymania czystości i ochrony pomieszczeń użytkowanych budynków oraz ogółu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów ppoż., BHP, PIP, sanepid, OC itp.
 • sporządzanie harmonogramów pracy podległego personelu z uwzględnieniem przepisów o czasie pracy oraz nadzorowanie ich pracy
 • nadzór i koordynacja pracy sekcji informatycznej oraz Wewnętrznej Służby Ochrony w celu zapewnienia ich poprawnego funkcjonowania oraz szybkiej reakcji na powstałe problemy
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze administracyjno-gospodarczym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego
 • Wiedza z zakresu administrowania budynkami
 • Umiejętność obsługi komputera: pakiet MS Office, Internet, obsługa poczty elektronicznej
 • Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność analizowania i organizacji pracy na własnym stanowisku
 • Dyspozycyjność, dokładność, terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe studia inżynierskie
 • Staż pracy co najmniej 1 rok na stanowisku kierowniczym
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
 • Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów
 • Umiejętność pracy w zespole i organizacji jego pracy
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

- praca kancelaryjno-biurowa oraz koordynacyjno-nadzorcza na obiekcie obsługowo-naprawczym w siedzibie urzędu - okresowo praca poza siedzibą urzędu (wyjazdy), prowadzenie samochodu służbowego kat. B - kontakt z Instytucjami Publicznymi oraz podmiotami gospodarczymi - koordynowanie zadań administracyjnych 5 oddziałów urzędu - stanowisko decyzyjne zagrożenie korupcją – stres - bezpośrednie kierowanie grupą pracowników - stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe (praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie) - praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym - stanowisko pracy zlokalizowane jest na I-piętrze (budynek 1 piętrowy) - konieczność poruszania się między kondygnacjami, brak dźwigu osobowego - brak specjalistycznych urządzeń, umożliwiających pracę osobom niewidomym, głuchoniemym oraz niedosłyszącym

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Pracę możesz rozpocząć od: 2021-11-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 18 października 2021

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 85460"
na adres:
Archiwum Państwowe w Katowicach
ul. Józefowska 104
40-145 Katowice
 • Dokumenty należy złożyć do: 18.10.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 32 208 78 01/02, e-mail: kancelaria@katowice.ap.gov.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 32 208 78 82, e-mail: iod@katowice.ap.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Katowicach

Udostępnił: Katarzyna Zając

Komórka organizacyjna: Dział Finansowo-Księgowy

Wprowadzono: 06.10.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×