Katowice - panorama
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25
print as PDF
Ogłoszenie nr 71998 / 09.12.2020
Dołącz do nas jako:

inspektor wojewódzki

Do spraw: przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nadzoru i kontroli środowiskowej pomocy społecznej w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przeprowadza kontrole celem oceny poprawności, zgodności z prawem oraz wymaganym standardem realizowania zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki samorządu gminnego, powiatowego i województwa oraz podmioty niepubliczne.
 • Przeprowadza kontrole celem oceny jakości działalności oraz świadczonych usług przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej a także zgodności zatrudniania w tych jednostkach pracowników z kwalifikacjami wymaganymi przepisami prawa.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interwencje związane z udzielaniem pomocy społecznej oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 • Przygotowuje opinie dotyczące zasadności skarg i wniosków w sprawach z zakresu środowiskowej pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Udziela klientom informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy, dostępnych w ramach systemu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzielanych przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe.
 • Sporządza analizy, sprawozdania i opracowania z zakresu działań obejmujących system pomocy społecznej oraz system przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Uczestniczy w przeprowadzaniu konkursów ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach programów rządowych.
 • Uczestniczy w działaniach związanych z obszarem pomocy humanitarnej.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe mgr na kierunku: prawo, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub wyższe mgr na kierunku administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja wraz ze studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji
 • Staż pracy stażu pracy w pomocy społecznej w tym 3 lata stażu pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (funkcjonujących w ramach systemu pomocy społecznej) lub co najmniej 5 lat stażu pracy w pomocy społecznej i 3 lata stażu pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub co najmniej 5 lat stażu pracy w pomocy społecznej oraz ukończone szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin lub co najmniej 5 lat stażu pracy w pomocy społecznej oraz ukończona specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie
 • przeszkolenie: ukończone szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin lub ukończona specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie w przypadku nieposiadania 3 lat stażu pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • szczególne uprawnienia: ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wraz z rozporządzeniami do tej ustawy w sprawie: procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta", nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej wraz z rozporządzeniami do tej ustawy w sprawie: rodzinnego wywiadu środowiskowego, nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • myślenie analityczne, orientacja na klienta
Co oferujemy
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • perspektywę rozwoju zawodowego
 • udział w szkoleniach/kursach, dofinansowanie do studiów i nauki języków obcych
 • pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej
 • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • dofinansowanie do zakupu okularów
 • siedziba Urzędu w bliskim sąsiedztwie przystanków autobusowych, linii tramwajowej oraz dworca kolejowego a także w niewielkiej odległości od autostrady A-4 oraz drogi krajowej E-75
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Budynek bez barier architektonicznych, wyposażony w windę osobową, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko biurowe usytuowane na II piętrze. Wejście do budynku wyposażone w podjazd. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Zagrożenie korupcją. Praca w terenie – kontrole w jednostkach, których siedziby mogą posiadać bariery architektoniczne. Dojazd komunikacją publiczną. Obsługa klientów zewnętrznych. Dyżury i dyspozycyjność w sytuacjach zdarzeń kryzysowych i klęsk poza wyznaczonymi godzinami pracy i w dni wolne.

Dodatkowe informacje
 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów
 • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
  https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego
 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)
 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu
 • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane
 • oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone
 • dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznie
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nadzoru i kontroli środowiskowej pomocy społecznej w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej
calendar icon

Aplikuj

do 8 stycznia 2021

na adres:
Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice (skrzynkę podawczą udostępniono przy wejściu do budynku) z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nadzoru i kontroli środowiskowej pomocy społecznej”
Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP.
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobieraneZapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32 20-77-246 lub 32 20-77-796
 • Dokumenty należy złożyć do: 08.01.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem Pana/Pani danych jest: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

  Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 20 77 975 lub iod@katowice.uw.gov.pl

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nadzoru i kontroli środowiskowej pomocy społecznej

  Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

  Okres przechowywania danych: czas realizacji procedury naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nadzoru i kontroli środowiskowej pomocy społecznej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata/wyłonionej kandydatki, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji w zakresie danych obejmujących imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata/kandydatki

  Uprawnienia:

  • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy oraz ustawa o służbie cywilnej

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane

  Każdy kandydat/każda kandydatka przystępujący/przystępująca do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

  Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Udostępnił: Agnieszka Mrożek

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjno-Budżetowe

Wprowadzono: 09.12.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×