Katowice - panorama
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25
print as PDF
Ogłoszenie nr 126402 / 04.09.2023
Dołącz do nas jako:

inspektor wojewódzki

Do spraw: kontroli świadczeń skierowanych do rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Kontroluje merytoryczną poprawność realizacji przez gminy świadczeń rodzinnych celem zapewnienia prawidłowości dystrybucji i wykorzystania środków publicznych służących właściwemu funkcjonowaniu systemu świadczeń rodzinnych.
 • Kontroluje merytoryczną poprawność realizacji przez gminy świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych celem zapewnienia prawidłowości dystrybucji i wykorzystania środków publicznych służących właściwemu funkcjonowaniu systemu świadczeń alimentacyjnych.
 • Kontroluje merytoryczną poprawność realizacji przez gminy jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz zasiłków dla opiekunów celem zapewnienia prawidłowości dystrybucji i wykorzystania środków publicznych.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interwencje związane ze świadczeniami rodzinnymi, jednorazowymi świadczeniami „Za życiem”, zasiłkami dla opiekuna, świadczeniami wychowawczymi dot. okresu od 1.04.2016 roku do 31.05.2022 roku oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego i postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych w celu ustosunkowania się do ich treści, zweryfikowania ich zasadności lub podjęcia działań zaradczych.
 • Przygotowuje merytoryczną opinię dotyczącą zasadności skarg i wniosków w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, jednorazowych świadczeń „Za życiem”, świadczeń wychowawczych dot. okresu od 1.04.2016 roku do 31.05.2022 roku, zasiłków dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w celu przekazania rozstrzygnięcia merytorycznego do Wydziału Kontroli.
 • Sporządza analizy, sprawozdania i opracowania z zakresu działań obejmujących system świadczeń rodzinnych, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, zasiłków dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w celu ich monitorowania i dostarczania informacji o aktualnym stanie faktycznym.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem kontroli w administracji publicznej lub/i z przeprowadzaniem audytu lub/i z realizacją świadczeń rodzinnych lub/i z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub/i z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych lub co najmniej 2 lata w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • znajomość ustaw wraz z aktami wykonawczymi: o świadczeniach rodzinnych; o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie i marketing, politologia o specjalności polityka społeczna, socjologia lub studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna
 • znajomość Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w zakresie: stosunków między rodzicami a dziećmi, przysposobienia oraz obowiązku alimentacyjnego)
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • myślenie analityczne, orientacja na klienta
Co oferujemy
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka”
 • nagrody okresowe uzależnione od osiąganych wyników pracy
 • perspektywę rozwoju zawodowego
 • udział w szkoleniach/kursach, dofinansowanie do studiów i nauki języków obcych
 • pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej
 • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • dofinansowanie do zakupu okularów
 • siedziba Urzędu w bliskim sąsiedztwie przystanków autobusowych, linii tramwajowej oraz dworca kolejowego a także w niewielkiej odległości od autostrady A-4 oraz drogi krajowej E-75
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Budynek przy ul. Powstańców 41a – bez barier architektonicznych, wyposażony w 2 windy osobowe, drzwi odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich, odpowiednio dostosowane toalety. Wejście do budynku wyposażone w podjazd, dojście do budynku utwardzone. Przy schodach znajdują się obustronne poręcze. Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym na II piętrze. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie: wyjazdy służbowe na terenie województwa w celu wykonywania zadań kontrolnych oraz kontrole m.in. w jednostkach organizacyjnych takich jak: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej, środowiskowe domy samopomocy, urzędy gmin. Obsługa (osobista i telefoniczna) klientów zewnętrznych m.in. interweniujących w związku z niezadowalającym sposobem załatwienia problemów pomocy społecznej

 

Dodatkowe informacje
 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów
 • osoba wybrana przez Dyrektora Generalnego Urzędu do zatrudnienia będzie zobowiązana (przed nawiązaniem stosunku pracy) do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18  października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów). Obowiązek ten dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
  https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego a dodatkowo do dokumentów potwierdzających wykształcenie dołącz potwierdzenie ich równoważności z odpowiednim polskim dyplomem/świadectwem
 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)
 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu
 • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane
 • oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone
 • dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznie

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli świadczeń skierowanych do rodziny w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej
calendar icon

Aplikuj

do 18 września 2023

na adres:
Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice (skrzynkę podawczą udostępniono przy wejściu do budynku) z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. kontroli świadczeń skierowanych do rodziny”
Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32 20-77-246 lub 32 20-77-796
 • Dokumenty należy złożyć do: 18.09.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem Pana/Pani danych jest: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

  Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 20 77 975 lub iod@katowice.uw.gov.pl

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli świadczeń skierowanych do rodziny

  Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

  Okres przechowywania danych: czas realizacji procedury naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli świadczeń skierowanych do rodziny (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata/wyłonionej kandydatki, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji w zakresie danych obejmujących imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata/kandydatki

  Uprawnienia:

  ·          prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  ·          prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

  ·          prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy oraz ustawa o służbie cywilnej

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane

  Każdy kandydat/każda kandydatka przystępujący/przystępująca do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

  Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

   

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Udostępnił: Anna Garbacz

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjno-Budżetowe

Wprowadzono: 04.09.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×