Katowice - panorama
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25
print as PDF
Ogłoszenie nr 103538 / 01.08.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor wojewódzki

Do spraw: kontroli mikroprojektów Interreg VA w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
#administracja publiczna #finanse publiczne
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przeprowadza kontrole administracyjne mikroprojektów współpracy transgranicznej, w tym kontrole zamówień publicznych, kontrole wniosków o płatność.
 • Przeprowadza kontrole na miejscu realizacji projektów, w tym kontrole planowe, kontrole doraźne, wizyty monitorujące.
 • Opracowuje analizy, opinie oraz procedury wdrażania, w tym aktualizuje instrukcje wykonawcze dla programów i projektów współpracy transgranicznej realizowanych w ramach programów Interreg VA.
 • Przeciwdziała i zapobiega wystąpieniu nieprawidłowości oraz wykrywa i koryguje nieprawidłowości na szkodę UE i budżetu państwa, w tym przekazuje beneficjentom informacje dotyczące procedur kontroli, uczestniczy w spotkaniach związanych z kontrolą celem niedopuszczenia do poświadczenia kwot wydatkowanych z naruszeniem przepisów prawa oraz zasad kwalifikowalności wydatków.
 • Przeprowadza kontrole administracyjne trwałości oraz kontrole na miejscu dot. zachowania trwałości zrealizowanych projektów i mikroprojektów w ramach programów EWT 2007 – 2013 oraz programów Interreg VA.
 • Weryfikuje poziom współfinansowania wydatków z budżetu państwa i rozlicza rezerwę celową budżetu państwa w celu przekazania beneficjentom mikroprojektów środków na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach EWT.
 • Opracowuje informacje i sprawozdania niezbędne do celów statystycznych i ewaluacji dla instytucji programowych w celu zapewnienia właściwej realizacji polityki informacyjnej oraz badania efektywności programów współpracy transgranicznej w ramach EWT.
 • Archiwizuje dokumentację dotyczącą programów współpracy transgranicznej z perspektywy UE 2007-2013 oraz perspektywy UE 2014-2020 celem udostępniania jej instytucjom kontrolującym.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy na stanowiskach związanych z prowadzeniem lub/i koordynacją projektów lub/i rozliczaniem projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub/i prowadzeniem kontroli finansowej lub/i kontroli w zakresie zamówień publicznych lub/i przeprowadzaniem zamówień publicznych lub/i prowadzeniem lub/i rozliczaniem inwestycji budowlanych.
 • znajomość dokumentów programowych odrębnych dla każdego z poszczególnych programów operacyjnych: Interreg VA CZ-PL, Interreg VA PL-SK, w tym: Podręcznik Wnioskodawcy Program Interreg VA Republika Czeska –Polska, Podręcznik Beneficjenta Programu Interreg VA Republika Czeska - Polska, Podręcznik Beneficjenta Program Interreg VA Polska Słowacja 2014-2020
 • znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, Prawo budowlane
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych związanych z prowadzeniem lub/i koordynacją projektów lub/i rozliczaniem projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub/i prowadzeniem kontroli finansowej lub/i kontroli w zakresie zamówień publicznych lub/i przeprowadzaniem zamówień publicznych lub/i prowadzeniem lub/i rozliczaniem inwestycji budowlanych
 • znajomość języków obcych: język czeski lub angielski na poziomie komunikatywnym
 • znajomość rozporządzenia MPiPS w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
 • myślenie analityczne, orientacja na klienta
Co oferujemy
 • dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka”
 • nagrody okresowe uzależnione od osiąganych wyników pracy
 • elestyczny czas pracy
 • perspektywę rozwoju zawodowego 
 • pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej
 • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • dofinansowanie do zakupu okularów
 • na terenie Urzędu do dyspozycji pracowników bufet, punkt pocztowy oraz bankomat
 • siedziba Urzędu w bliskim sąsiedztwie przystanków autobusowych, linii tramwajowej oraz dworca kolejowego a także w niewielkiej odległości od autostrady A-4 oraz drogi krajowej E-75
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na III piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie (przeprowadzanie kontroli realizacji projektów). Wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Kontakty zewnętrzne z: Beneficjentami projektów współpracy terytorialnej w tym Euroregiony (Olza, Beskidy, Silesia) w celu roboczych uzgodnień związanych z dosłaniem dokumentów, wyjaśnieniem wątpliwości beneficjentów, Instytucjami programowymi np. Instytucje Zarządzające, Instytucje Krajowe, kontrolerami z innych instytucji. 

Dodatkowe informacje
 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów
 • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: 
  https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego a dodatkowo do dokumentów potwierdzających wykształcenie dołącz potwierdzenie ich równoważności z odpowiednim polskim dyplomem/świadectwem
 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)
 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu
 • załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane
 • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane
 • oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone
 • dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznie
 • przewidywany czas zastępstwa do: czerwca 2023 r. 
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli mikroprojektów Interreg VA - zastępstwo w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej
calendar icon

Aplikuj

do 16 sierpnia 2022

na adres:
Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25, 40 - 032 Katowice z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. kontroli mikroprojektów Interreg VA - zastępstwo”. Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP. Dodatkowo przy wejściu do budynku udostępniono skrzynkę podawczą.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32 20-77-246 lub 32 20-77-796
 • Dokumenty należy złożyć do: 16.08.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem Pana/Pani danych jest: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

  Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 20 77 975 lub iod@katowice.uw.gov.pl

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli mikroprojektów Interreg VA - zastępstwo

  Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

  Okres przechowywania danych: czas realizacji procedury naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli mikroprojektów Interreg VA - zastepstwo (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata/wyłonionej kandydatki, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji w zakresie danych obejmujących imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata/kandydatki

  Uprawnienia:

  • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy oraz ustawa o służbie cywilnej. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane. Każdy kandydat/każda kandydatka przystępujący/przystępująca do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

  Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Udostępnił: Szczepan Latos

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjno-Budżetowe

Wprowadzono: 01.08.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×