Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach
40-844 Katowice ul. Kossutha 11
print as PDF
Ogłoszenie nr 94890 / 16.03.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

Do spraw: ochrony zwierząt i materiału biologicznego Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • rozpatrywanie spraw dotyczących utrzymania zwierząt
 • kontrolowanie gospodarstw i podmiotów w zakresie zabezpieczenia epizootycznego, dobrostanu i ochrony zwierząt
 • nadzorowanie obrotu zwierzętami i przeprowadzanie kontroli wystaw i pokazów zwierząt
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie zgłaszanych interwencji
 • opracowywanie wymaganej sprawozdawczości
 • kontrolowanie i nadzorowanie identyfikacji i rejestracji zwierząt przy współpracy z Biurami Powiatowymi ARiMR celem weryfikacji danych, w tym IRZ
 • zapoznawanie się z listami gospodarstw wytypowanymi przez ARiMR do kontroli zgodnie z Wymogami Wzajemnej Zgodności
 • sporządzanie raportów i protokołów kontroli
 • pobieranie prób do badań
 • nadzór nad obrotem zwierzętami z gat. CITES oraz kontrola urodzeń w hodowli
 • nadzór nad podmiotami zajmującymi się materiałem biologicznym
 • nadzór nad transportem zwierząt
 • realizacja powierzonych zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • wystawianie świadectw zdrowia dla zwierząt
 • przygotowywanie projektów decyzji, protokołów i dokumentacji w zakresie dobrostanu zwierząt
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowisku o podobnym charakterze
 • odporność na stres
 • dyspozycyjność
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu na 4 piętrze (winda) oraz w terenie.

Obsługa komputera, wyjazdy służbowe.

Budynek biurowy nie spełniający wymogów dotyczących podjazdów i odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Za ofertę spełniająca warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia i załączone dokumenty określone w ogłoszeniu.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone po zakończeniu naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznieo ich terminie.

Kandydaci nie będą informowani drogą mailową, telefoniczną ani listowną o wynikach naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 206 10 94 wew. 106.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 31 marca 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach
ul. Kossutha 11
40-844 Katowice
Sekretariat
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32 206 10 94 wew. 106
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.03.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

   

  1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

  2.       W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@infosystem-projekt.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych.

  3.       Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe  także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Inne dane w tym dane do kontaktu jak numer telefonu lub adres e-mail  będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie.

  4.       Podstawa prawna.

  - Art. 6 ust. 1 lit. b RODO   (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

  - Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

  - Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

  5.       Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane  przez okres do 6 miesięcy.

  6.       Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

  7.       Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

  9.       Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Udostępnił: Gabriela Bieńko

Komórka organizacyjna: Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

Wprowadzono: 16.03.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×