Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice ul.Raciborska 15
print as PDF
Ogłoszenie nr 114628 / 26.01.2023
Dołącz do nas jako:

inspektor farmaceutyczny

Dział Kontroli
#działalność inspekcyjna #farmacja
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • przeprowadza kontrole działalności aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
 • sporządza protokoły pokontrolne, projekty wezwań i decyzji pokontrolnych,
 • przeprowadza oględziny lokali przeznaczonych na aptekę, punkt apteczny, dział farmacji szpitalnej,
 • uczestniczy w czynnościach zabezpieczeń przeterminowanych produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kat. 1,
 • prowadzi postępowania wyjaśniające np. w przypadku zgłoszenia podejrzenia, że produkt leczniczy nie spełnia wymagań jakościowych,
 • prowadzi korespondencję z jednostkami podległymi inspekcji farmaceutycznej,
 • pobiera do badań próbki produktu leczniczego.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, aktów wykonawczych do wymienionych ustaw, ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o służbie cywilnej
 • Prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
 • Prawo jazdy kat. B (biegłe kierowanie samochodem).
 • Posługiwanie się komputerem, znajomość pakietów biurowych (Ms Office), Internetu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • umiejętności analityczne, podejmowania decyzji, skutecznego komunikowania się.
Co oferujemy
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • dodatek za wysługę lat od 5% do 20% w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "trzynastka"
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe)
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Kandydaci ze szczególnymi potrzebami mogą je zgłaszać na etapie składania dokumentów, telefonicznie pod nr 32 208 7474 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  sekretariat@wif.katowice.pl

Warunki pracy
 • praca w wymiarze pełnego etatu
 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie (urządzenia biurowe: fax, kserokopiarka, niszczarka, skaner)
 • pomieszczenia biurowe na 1 i 3 piętrze budynku bez wind i podjazdów, bariery architektoniczne wewnątrz budynku
 • praca poza siedzibą urzędu (w terenie podległym inspekcji) związana jest z przeprowadzaniem kontroli w nadzorowanych jednostkach, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w placówkach podlegających kontroli
 • prowadzenie pojazdu służbowego w trakcie wyjazdu na kontrole
 • kontakty z klientami zewnętrznymi urzędu
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Dokumenty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego,data osobistego złożenia w urzędzie) lub oferty które nie spełniają wymagań niezbędnych nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone po zakończeniu procesu naboru. PROSIMY O PODANIE W APLIKACJI NUMERU OGŁOSZENIA. Kandydaci spełniający wymagania, zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie kolejnego etapu selekcji. Wzory treści oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji do pobrania na stronie Inspektoratu (www.wif.katowice.pl) w zakładce: "Dokumenty do pobrania". Wymienione dokumenty i oświadczenia winny być opatrzone datą i PODPISANE własnoręcznie. Prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (klauzule informacyjne).

KANDYDAT WYŁONIONY DO ZATRUDNIENIA, BĘDZIE ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY O PRACĘ - zgodnie z art. 114a ust. 7 i 8 ustawy z 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne - OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW oraz informacje o których mowa w art. 114a ust.6 ww ustawy. ODMOWA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA i INFORMACJI STANOWIĆ BĘDZIE PODSTAWĘ DO ODMOWY NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY. 

Dodatkowe informacje - w tym o wysokości wynagrodzenia - udzielane są pod nr 32 208 7474  

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja aplikacji pod kątem spełnienia wymagań niezbędnych
 • sprawdzian wiedzy i kompetencji, rozmowa kwalifikacyjna
Pracę możesz rozpocząć od: 2023-03-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty (z podaniem numeru prawa wykonywania zawodu),
 • Oświadczenie kandydata/kandydatki, że z chwilą podjęcia zatrudnienia nie będzie prowadził/prowadziła działalności podlegającej inspekcji farmaceutycznej (konflikt interesów - art.114a ustawy Prawo farmaceutyczne)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 17 lutego 2023

w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 114628"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
40 - 074 Katowice
ul. Raciborska 15
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32 2087474
 • Dokumenty należy złożyć do: 17.02.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach, tel.32 2087468
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 33 8136232
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), kandydata wyłonionego w toku naboru do zatrudnienia na oferowanym stanowisku, będzie upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach, Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Inspektoratu.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Udostępnił: Bożena Kilim

Komórka organizacyjna: stanowisko ds kadr i szkoleń

Wprowadzono: 26.01.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×