Biuro - zdjęcie 2
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 31
print as PDF
Ogłoszenie nr 97253 / 22.04.2022
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Szkolenia w Departamencie Warunków Pracy i Szkolenia
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Sprawuje nadzór nad merytoryczną działalnością dyrektorów okręgowych urzędów górniczych i SUG, a także wykonuje zadania Prezesa WUG w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w tym poprzez przeprowadzanie kontroli w zakładach górniczych lub zakładach, w odniesieniu do oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz działalności służb bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych albo zakładach, w celu rozpoznawania zagrożeń w środowisku pracy oraz oceny skuteczności działań profilaktycznych
 • Analizuje, w zakresie właściwości Zespołu, przyczyny i okoliczności zaistniałych w górnictwie wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych oraz niebezpiecznych zdarzeń, w tym ustala główne przyczyn wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów, w celu opracowania działań profilaktycznych
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw z zakresu planowania działalności w urzędach górniczych, w celu zapewnienia informacji dotyczącej realizacji planowania strategicznego dla osób kierownictwa WUG
 • Uczestniczy w przygotowywaniu informacji oraz materiałów o stanie bezpieczeństwa w górnictwie dla kierownictwa i komórek organizacyjnych WUG oraz przesyłanych do urzędów górniczych i innych podmiotów (m.in. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, PIP, CIOP, GUS), celem wykorzystania ich przez adresatów w bieżącej działalności
 • Analizuje sposób wykorzystywania informacji o zaistniałych w górnictwie wypadkach oraz niebezpiecznych zdarzeniach oraz sposób realizacji wniosków ustalonych po zaistniałych katastrofach i wypadkach zbiorowych, w celu określenia działań prewencyjnych
 • Bierze udział w nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych, w zakresie właściwości Zespołu, w celu ustalenia stanu faktycznego oraz przyczyn zaistniałych zdarzeń
 • Bierze udział w badaniach mających na celu ustalenie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku, zaistniałego w ruchu zakładu górniczego, w celu ustalenia głównych ich przyczyn oraz opracowania wniosków profilaktycznych
 • Opracowuje plany wykonywania czynności pogotowia technicznego WUG, w celu nadzoru nad ruchem zakładów górniczych i zakładów
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o specjalności górniczej lub mechanicznej lub elektrycznej
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności górniczej lub mechanicznej lub elektrycznej lub bezpieczeństwa i higieny pracy lub jako pracownik inspekcyjno-techniczny w organach nadzoru górniczego w odpowiedniej dla stanowiska specjalności
 • Stwierdzenie kwalifikacji osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej lub mechanicznej lub elektrycznej lub bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Znajomość ustawy Prawo geologiczne i górnicze i aktów wykonawczych do tej ustawy
 • Znajomość przepisów Kodeksu pracy
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość zasad postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programu Microsoft Word
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Podejmowanie decyzji, odpowiedzialność
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe - studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Rozpoczynanie pracy, na wniosek pracownicy karmiącej dziecko piersią, po wykorzystaniu dodatkowej przerwy w czasie pracy lub kończenie pracy przed rozpoczęciem dodatkowej przerwy w czasie pracy (z wyjątkiem 15 minutowej przerwy przysługującej pracownikowi na podstawie art. 134 Kp)
 • Udzielanie pożyczek mieszkaniowych
 • Udzielanie zapomóg
 • Stwarzanie komfortowych warunków pracy w pomieszczeniach
 • Spotkania integracyjne
 • Możliwość przystąpienia pracownika do grupowego ubezpieczenia na życie
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:

 • trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie
 • szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie)
 • narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu
 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą
 • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne

2. Sposób wykonywania zadań:

 • pokonywanie pieszo w pionie oraz o dużym nachyleniu znacznych odległości, po drabinach, schodach, w wyrobiskach
 • przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych
 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach
 • przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub w miejscach bez oświetlenia
 • częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych
 • praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego

Wejście do budynku oraz komunikacja pomiędzy kondygnacjami, odbywa się wyłącznie po schodach, brak udogodnień dla osób mających trudności w poruszaniu się, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku znajdują się miedzy innymi: udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących – kontrastowe oznakowania, beacon systemu YourWay, oznakowania pomieszczeń z możliwością głosowego odczytu, dla osób mających problemy ze słuchem -przenośna pętla indukcyjna, można również skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego online.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • sprawdzenie wymagań formalnych i dodatkowych - analiza dokumentów
 • sprawdzenie wiedzy - test wiedzy
 • sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - programów pakietu Microsoft office: Word, -  zadania do wykonania
 • sprawdzenie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialnośći, skuteczna komunikacja,  - wywiad
 • sprawdzenie doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego stwierdzenie kwalifikacji osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej lub mechanicznej lub elektrycznej lub bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 4 maja 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 97253"
na adres:
Wyższy Urząd Górniczy
ul. Ks, J. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32 736 1864
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 04.05.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Wyższego Urzędu Górniczego z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Wyższy Urząd Górniczy, ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, e-mail: iod@wug.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecin, z wyjątkiem instytucji upoważnionych do tego z mocy prawa
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Udostępnił: Iwona Sosińska

Komórka organizacyjna: Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 22.04.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×