Biuro - zdjęcie 2
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
40-055 Katowice ul. Ks. J. Poniatowskiego 31
print as PDF
Ogłoszenie nr 115831 / 16.02.2023
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: zamówień publicznych w Biurze Administracyjno-Gospodarczym
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Koordynuje i organizuje zadania dotyczące procesu udzielania zamówień publicznych, w tym informuje, doradza i szkoli pracowników urzędów górniczych w tym zakresie, celem poprawnego i terminowego realizowania planu i harmonogramu zamówień publicznych oraz planu budżetowego w roku bieżącym i kolejnych latach.
 • Przygotowuje i prowadzi postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w zakresie dostaw, usług lub robót budowlanych oraz koordynuje i monitoruje realizację związanych z tym czynności, w celu zapewnienia ich realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Z upoważnienia Prezesa WUG przeprowadza kontrole w urzędach górniczych w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz nadzoruje działalność urzędów górniczych w zakresie wydatków publicznych w celu dokonania oceny ich działalności w tym zakresie i zapewnienia zgodności z ustawą i obowiązującymi procedurami.
 • Negocjuje warunki realizacji zamówienia z wykonawcami w ramach trybów udzielania zamówień publicznych określonych ustawą , a także negocjuje i przygotowuje założenia do umów w sprawie zamówień publicznych, bada i ocenia oferty, w tym prowadzi wszelką korespondencję z wykonawcami w prowadzonych postępowaniach, w celu zapewnienia zgodności działań z obowiązującymi przepisami i potrzebami urzędów górniczych.
 • Analizuje i weryfikuje plany komórek WUG oraz urzędów górniczych oraz opracowuje projekt zbiorczego planu i harmonogramu udzielania zamówień publicznych, które przedkłada do akceptacji kierownictwa, a także prowadzi rejestr i sprawozdawczość w tym zakresie, w celu terminowego i optymalnego wykorzystania środków budżetowych w roku bieżącym i kolejnych latach oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie funkcjonowania systemu zamówień publicznych.
 • Uczestniczy w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych (skarga od orzeczeń KIO), przygotowuje dokumentację z tym związaną oraz stanowisko urzędu w tym zakresie, a także opracowuje projekty pism z Centrum Obsługi Administracji, Urzędem Zamówień Publicznych, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i innymi instytucjami, w celu uzyskania korzystnego dla urzędu rozstrzygnięcia sprawy.
 • Inicjuje, przygotowuje i przedstawia do akceptacji założenia do projektów wewnętrznych aktów prawnych i procedur dotyczących zadań realizowanych na stanowisku oraz współuczestniczy w procesie opiniowania powszechnych aktów prawnych celem usprawnienia organizacji w urzędach górniczych oraz zapewnienia działania zgodnego z obowiązującymi regulacjami prawnymi
 • Prowadzi, przechowuje i archiwizuje dokumentację dotyczącą zamówień publicznych, w celu zapewnienia działań zgodnych z obowiązującymi procedurami udzielania zamówień oraz instrukcją kancelaryjną i archiwalną.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku: prawo, administracja lub ekonomia
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat pracy w obszarze zamówień publicznych
 • Bardzo dobra znajomość prawa zamówień publicznych krajowego i unijnego, w tym aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość prawa cywilnego, w szczególności w zakresie znajomości kodeksu cywilnego w części ogólnej i zobowiązań
 • Ogólna znajomość prawa budowlanego i aktów wykonawczych
 • Ogólna znajomość prawa gospodarczego i prawa handlowego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Obsługa komputera, w tym Internet i poczta elektroniczna oraz korzystanie z programów Word i Excel
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Skuteczna komunikacja
 • Asertywność
 • Myślenie analityczne
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe - studia podyplomowe lub inne studia obejmujące swym programem prawo zamówień publicznych
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok pracy w zarządzaniu projektami lub zespołem
 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania projektami
 • Przeszkolenie z zakresu zasad kontroli w administracji publicznej
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Rozpoczynanie pracy, na wniosek pracownicy karmiącej dziecko piersią, po wykorzystaniu dodatkowej przerwy w czasie pracy lub kończenie pracy przed rozpoczęciem dodatkowej przerwy w czasie pracy (z wyjątkiem 15 minutowej przerwy przysługującej pracownikowi na podstawie art. 134 Kp)
 • Pożyczki mieszkaniowe
 • Zapomogi
 • Komfortowe warunki pracy
 • Możliwość przystąpienia pracownika do grupowego ubezpieczenia na życie
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

1. Charakter stanowiska:

 • duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych
 • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym

2. Sposób wykonywania zadań:

 • praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego
 • wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentów, w tym umieszczonych w szafach z koniecznością użycia drabiny
 • podróże służbowe do miejsc, które mogą być niedostosowane do poruszania się osób z niepełnosprawnością

W budynku znajdują się między innymi: udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących - kontrastowe oznakowania, nadajniki systemu YourWay, oznakowania pomieszczeń ogólnodostępnych z możliwością głosowego odczytu, dla osób mających problemy ze słuchem  - przenośna pętla indukcyjna, można również skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego online.

Wejście do budynku oraz komunikacja pomiędzy kondygnacjami, odbywa się wyłącznie po schodach, brak udogodnień dla osób mających trudności w poruszaniu się, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach.    

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • sprawdzenie wymagań niezbędnych i dodatkowych - analiza dokumentów
 • sprawdzenie wiedzy - test wiedzy
 • sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - w zakresie Internetu, poczty elektronicznej, programu Word i Excel - zadania do wykonania
 • sprawdzenie kompetencji: samodzielność i inicjatywa, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, skuteczna komunikacja, asertywność, myślenie analityczne - wywiad
 • sprawdzenie doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu: zarządzania projektami lub zasad kontroli w administracji publicznej
calendar icon

Aplikuj

do 27 lutego 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 115831"
na adres:
Wyższy Urząd Górniczy
ul. Ks, J. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32 736 1722
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 27.02.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Wyższego Urzędu Górniczego z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Wyższy Urząd Górniczy, ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, e-mail: iod@wug.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim, z wyjątkiem instytucji upoważnionych do tego z mocy prawa
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Udostępnił: Iwona Sosińska

Komórka organizacyjna: Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 16.02.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×