Biuro - zdjęcie 2
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
40-055 Katowice Poniatowskiego 31
print as PDF
Ogłoszenie nr 104058 / 10.08.2022
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: obsługi prawnej Departament Prawny
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przygotowuje pozwy albo odpowiedzi na pozwy w sprawach, w których WUG jest stroną, przygotowuje apelacje od wyroków, zażalenia na postanowienia sądów, reprezentuje Prezesa WUG przed sądami powszechnymi w tych sprawach w celu zapewnienia prawidłowego stosowania prawa cywilnego, prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego, gospodarczego i ochrony interesów Państwa.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w I instancji w celu zapewnienia prawidłowego stosowania procedury administracyjnej oraz przepisów prawa materialnego, wydawania przez Prezesa WUG rozstrzygnięć zgodnych z prawem, a także ochrony interesów Państwa.
 • Przygotowuje (w zakresie wyłącznej właściwości Zespołu II w Departamencie Prawnym) informacje, opinie, wyjaśnienia oraz interpretacje przepisów prawnych (stanowiska prawne), dla potrzeb kierownictwa WUG i komórek WUG oraz w odpowiedzi na pytania kierowane do Prezesa WUG albo WUG przez organy nadzoru górniczego oraz podmioty zewnętrzne w celu wsparcia osób kierownictwa WUG i komórek WUG w procesie podejmowania decyzji, zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa oraz wypracowania jednolitego podejścia organów nadzoru górniczego do rozpatrywanych zagadnień.
 • Opracowuje pod względem prawnym i legislacyjnym (w zakresie wyłącznej właściwości Zespołu II w Departamencie Prawnym) uwagi i opinie do projektów aktów prawnych, koordynuje wypracowanie wspólnego stanowiska komórek WUG w tych sprawach, a także reprezentuje Prezesa WUG w konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych w celu doskonalenia sytemu prawa oraz zapewnienia zgodności rozwiązań prawnych z prawem powszechnie obowiązującym i zasadami prawidłowej legislacji.
 • Prowadzi (w zakresie wyłącznej właściwości Zespołu II w Departamencie Prawnym), postępowania w sprawach o wykroczenia, przygotowuje wnioski o ukaranie oraz środki zaskarżenia, a także reprezentuje Prezesa WUG przed sądem w tych sprawach w celu zapewnienia prawidłowego stosowania procedury wykroczeniowej oraz przepisów prawa materialnego, podejmowania przez Prezesa WUG działań zgodnych z prawem.
 • Uczestniczy w czynnościach kontrolnych w OUG i SUG, w celu sprawdzenia, czy działania organów nadzoru górniczego są skuteczne oraz zgodne z prawem, a także w celu ujednolicania praktyki działania organów nadzoru górniczego.
 • Opracowuje projekty umów cywilnoprawnych i opiniuje projekty takich umów przygotowanych przez strony zewnętrzne w celu zapewnienia prawidłowego stosowania prawa i ochronę interesów WUG.
 • Dokonuje oceny orzeczeń oraz akt badań, powstałych w wyniku ustalenia stanu faktycznego i przyczyn zdarzeń zaistniałych w ruchu zakładu górniczego, a także uczestniczy w konsultacjach dotyczących informacji rozszerzonych o tych zdarzeniach w celu weryfikacji działalności OUG i SUG, usprawnienia funkcjonowania OUG i SUG w tym zakresie.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w zakresie stosowania lub tworzenia prawa lub formułowania opinii prawnych.
 • Samodzielność i inicjatywa, rzetelność i terminowość, umiejętność współpracy, myślenie analityczne.
 • Bardzo dobra znajomość Zasad techniki prawodawczej.
 • Bardzo dobra znajomość prawa konstytucyjnego.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa materialnego, zwłaszcza przepisów prawa geologicznego i górniczego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy.
 • Bardzo dobra znajomość zasad procedury administracyjnej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.
 • Bardzo dobra znajomość procedury w sprawach o wykroczenia oraz przed Sądem Najwyższym.
 • Umiejętność redagowania oraz interpretowania przepisów, umiejętność precyzyjnego prezentowania swojego stanowiska, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie edytora tekstu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Rozpoczynanie pracy, na wniosek pracownicy karmiącej dziecko piersią, po wykorzystaniu dodatkowej przerwy w czasie pracy lub kończenie pracy przed rozpoczęciem dodatkowej przerwy w czasie pracy (z wyjątkiem 15 minutowej przerwy przysługującej pracownikowi na podstawie art. 134 Kp)
 • Udzielanie pożyczek mieszkaniowych
 • Udzielanie zapomóg
 • Stwarzanie komfortowych warunków pracy w pomieszczeniach
 • Spotkania integracyjne
 • Możliwość przystąpienia pracownika do grupowego ubezpieczenia na życie
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Charakter stanowiska i sposób wykonywania zadań:

 • krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach)
 • częste reprezentowanie urzędu za zewnątrz
 • duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych
 • praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego

W budynku znajdują się miedzy innymi: udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących – kontrastowe oznakowania, beacon systemu YourWay, oznakowania pomieszczeń z możliwością głosowego odczytu, dla osób mających problemy ze słuchem -przenośna pętla indukcyjna, można również skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego online.

Wejście do budynku oraz komunikacja pomiędzy kondygnacjami, odbywa się wyłącznie po schodach, brak udogodnień dla osób mających trudności w poruszaniu się, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • sprawdzenie wymagań formalnych - analiza dokumentów,
 • sprawdzenie wiedzy - test wiedzy,
 • sprawdzenie umiejętności redagowania oraz interpretowania przepisów, umiejętności precyzyjnego prezentowania swojego stanowiska, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, a także sprawdzenia umiejętności obsługi komputera w zakresie edytora tekstu - zadanie do wykonania,
 • sprawdzenie kompetencji: samodzielność i inicjatywa, radzenie sobie w systuacjach kryzysowych, rzetelność i terminowość, myślenie analityczne, umiejętność współpracy - wywiad,
 • sprawdzenie doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 31 sierpnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 104058"
na adres:
Wyższy Urząd Górniczy
ul. Ks, J. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32 736 17 31
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.08.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Wyższego Urzędu Górniczego z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Wyższy Urząd Górniczy, ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, e-mail: iod@wug.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim, z wyjątkiem instytucji upoważnionych do tego z mocy prawa
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Udostępnił: Justyna Pakosz

Komórka organizacyjna: Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 10.08.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×