Biuro - zdjęcie 2
Krajowa Informacja Skarbowa
43-300 Bielsko-Biała T. Sixta 17
print as PDF
Ogłoszenie nr 115022 / 02.02.2023
Dołącz do nas jako:

młodszy księgowy

Do spraw: prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej w Dziale Rachunkowości Budżetowej, Planowania i Kontroli Finansowej (KFR)
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Dekretuje dowody księgowe dotyczące wyroków sądowych (wydatków jednostki) w oparciu o plan kont oraz kwalifikuje zdarzenia gospodarcze do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej i zadaniowej w celu ujęcia ich w urządzeniach księgowych. Księguje na kontach syntetycznych i analitycznych
 • Sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym otrzymane dokumenty oraz sporządza na ich podstawie przelewy elektroniczne w celu prawidłowego wywiązywania się jednostki z zobowiązań
 • Sporządza oświadczenia o potrąceniu wierzytelności
 • Sporządza przelewy elektroniczne na podstawie wniosków o dokonanie wpisów sądowych i opłat kancelaryjnych w celu wykonania ustawowego obowiązku
 • Identyfikuje i zgłasza pojawiające się problemy do Help Desku
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Wiedza z zakresu rachunkowości i finansów publicznych
 • Predyspozycje do pracy w rachunkowości
 • Umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presja czasu
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność przekazywania wiedzy w sposób jasny i precyzyjny
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego
 • Umiejętność obsługi bankowości elektronicznej
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:

 • Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 4234,60 zł brutto
 • Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
 • Nagrody jubileuszowe
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Dobrą lokalizację w pobliżu dworca PKP i PKS
 • Ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczynania pracy między 7:00 a 8:00
 • Otwartą i przyjazną atmosferę w pracy
 • Pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca administracyjno-biurowa
 • Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, niszczarka, kserokopiarka
   

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Praca w budynku V piętrowym; przestrzeń pracy KIS: parter, IV; V piętro
 • Budynek wyposażony w dźwig osobowy oraz w platformę dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku – wejście główne
 • Węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku – parter budynku, w przestrzeni US
 • Miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami (art. 2 pkt 3, ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. 2019 poz. 1696)  m.in. osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku w przestrzeni publicznej – przed budynkiem US
 • Budynek, otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy nie są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – głównie osób z niepełnosprawnością
Dodatkowe informacje

Osoba podejmująca zatrudnienie w służbie cywilnej nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności oraz podlega innym ograniczeniom, o których mowa w art. 4 w związku z art. 2 pkt 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1110).

O terminie i sposobie przeprowadzenia postępowania selekcyjnego kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu będą informowani telefonicznie w terminie późniejszym.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.

Oferty złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

List motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Wzory oświadczeń umieszczone są na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen).

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych podlegają usunięciu/zniszczeniu, o którym mowa w Zarządzeniu  Nr 19/2022 Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzenia naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej w Krajowej Informacji Skarbowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.+48 33 472 79 64.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • List motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane
 • W przypadku dołączenia kopii dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań formalnych sporządzonych w języku obcym należy przedstawić ich tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język polski
 • Oświadczenie osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia opublikowano w Dz. U. z 2017 r. poz. 423 oraz udostępniono do pobrania na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen)
 • Wzory oświadczeń umieszczone są na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 7 lutego 2023

na adres:
Krajowa Informacja Skarbowa
ul. T. Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem „oferta pracy KFR–młodszy księgowy–zastępstwo”

– w siedzibie Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej, ul. T. Sixta 17 jest wystawiona skrzynka na dokumenty dla klientów, do której kandydaci mogą składać oferty – bez otrzymania potwierdzenia wpływu,
– nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym – oferty prosimy przesyłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej
ePUAP: /KIS/SkrytkaESP
 • Dokumenty należy złożyć do: 07.02.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, informujemy:

  1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Informacja Skarbowa jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor KIS. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować pod adresem: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała; email: kis@mf.gov.pl, elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /KIS/wnioski lub telefonicznie pod nr 33 472-79-00.

  Strona internetowa Krajowej Informacji Skarbowej: www.kis.gov.pl

  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres email: iod.kis@mf.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  3. Cele i podstawa prawna przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj.:

  · wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (art. 22¹ § 1 pkt 4 – 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  · imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (art. 22¹ § 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

  Podanie innych danych osobowych niż wyżej wymienione (z własnej inicjatywy) w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych wrażliwych - art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (art. 4, art 28 ust. 2 b, art. 29 a oraz art 30) i rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (wobec wyłonionego kandydata do pracy, z którym zostanie zawarta umowa o pracę).

  4. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe możemy ujawniać podmiotowi przetwarzającemu, tj. Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu, podczas świadczenia usług informatycznych dla użytkowanych w Krajowej Informacji Skarbowej systemów teleinformatycznych oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  Imiona i nazwiska kandydatów do pracy, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru (imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania) stanowią informację publiczną i są umieszczane w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie KIS oraz na stronie internetowej (art. 29 i 31 ustawy o służbie cywilnej).

  5. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w punkcie 3 niniejszej Informacji, z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska pracy (art. 33 ustawy o służbie cywilnej).

  6. Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne oraz prawo do ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne (art. 16 RODO);

  3) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO);

  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

  5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  8. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy i złożenie oświadczeń, o których mowa w art. 4 ustawy o służbie cywilnej ( o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz w art. 144 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (kandydaci do pracy, urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r., są obowiązani do złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami) - jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Krajowa Informacja Skarbowa

Udostępnił: Barbara Donocik

Komórka organizacyjna: KPP

Wprowadzono: 02.02.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×