Biuro - zdjęcie 18 - kołonotatnik
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25
print as PDF
Ogłoszenie nr 97545 / 27.04.2022
Dołącz do nas jako:

kierownik oddziału

Do spraw: kierowania Dyspozytornią Medyczną w Bielsku - Białej w Wydziale Powiadamiania Ratunkowego
#administracja publiczna #zdrowie
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Kieruje pracą Oddziału – Dyspozytornia Medyczna w Bielsku-Białej.
 • Opracowuje oraz na bieżąco aktualizuje szczegółowy sposób funkcjonowania Oddziału - Dyspozytornia Medyczna w Bielsku-Białej.
 • Opracowuje oraz aktualizuje plan postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych celem bieżącej obsługi zgłoszeń oraz zapewnienia zastępowalności pozostałych dyspozytorni medycznych w takiej sytuacji.
 • Nadzoruje dyspozytorów medycznych celem zapewnienia właściwego wykonywania przez nich zadań.
 • Dokonuje oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych celem określenia kierunków rozwoju zawodowego oraz utrzymania wysokiej jakości obsługi zgłoszeń.
 • Udostępnia w imieniu Wojewody Śląskiego dane z SWD PRM podmiotom uprawnionym.
 • Współpracuje z podmiotami ratowniczymi celem zapewnienia spójności i właściwej koordynacji działań związanych ze zdarzeniami i zgłoszeniami alarmowymi.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia) lub tytuł zawodowy licencjata wymagany dla ratownika medycznego
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego
 • szczególne uprawnienia: kwalifikacje wymagane dla pielęgniarki systemu – w przypadku posiadania wykształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia)
 • znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • znajomość rozporządzeń MZ: ws. organizacji dyspozytorni medycznej, ws. rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej, ws. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, ws. doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, ws. ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego, ws. szczegółowego zakresu zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych
 • znajomość obwieszczenia MZ ws. algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • znajomość Kodeksu pracy (działy: II, IV, VI – VII, IX)
 • zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w kierowaniu zespołem ludzkim
 • znajomość języków obcych: znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
Co oferujemy

· stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

· dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy

· dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka”

· nagrody okresowe uzależnione od osiąganych wyników pracy

· perspektywę rozwoju zawodowego

· udział w szkoleniach/kursach, dofinansowanie do studiów i nauki języków obcych

· pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej

· możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

· dofinansowanie do zakupu okularów

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Budynek dyspozytorni w Bielsku-Białej nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko biurowe usytuowane jest na I piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Praca w szczególnie trudnych warunkach, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), wyjazdy służbowe. Kontakty zewnętrzne z przedstawicielami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego celem uzgodnienia procedur, wyjaśnienia nieprawidłowości podczas zgłoszeń oraz z przedstawicielami mediów celem udzielenia informacji.

Dodatkowe informacje

· w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów

· wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html

· do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego a dodatkowo do dokumentów potwierdzających wykształcenie dołącz potwierdzenie ich równoważności z odpowiednim polskim dyplomem/świadectwem

· nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

· zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)

· w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu

· informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane

· oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone

· dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznie

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane dla pielęgniarki systemu – w przypadku posiadania wykształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko kierownika oddziału - Dyspozytornia Medyczna w Bielsku-Białej w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej
calendar icon

Aplikuj

do 27 maja 2022

na adres:
Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice (skrzynkę podawczą udostępniono przy wejściu do budynku) z dopiskiem ,,Oferta pracy - kierownik oddziału - Dyspozytornia Medyczna w Bielsku-Białej”
Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32 20-77-246 lub 32 20-77-796
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 27.05.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem Pana/Pani danych jest: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

  Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 20 77 975 lub iod@katowice.uw.gov.pl

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko kierownika oddziału - Dyspozytornia Medyczna w Bielsku-Białej

  Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

  Okres przechowywania danych: czas realizacji procedury naboru na stanowisko kierownika oddziału - Dyspozytornia Medyczna w Bielsku-Białej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata/wyłonionej kandydatki, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji w zakresie danych obejmujących imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata/kandydatki

  Uprawnienia:

  · prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  · prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

  · prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy oraz ustawa o służbie cywilnej

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane

  Każdy kandydat/każda kandydatka przystępujący/przystępująca do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

  Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Udostępnił: Justyna Firlit

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjno-Budżetowe

Wprowadzono: 27.04.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×