Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie
42-500 Będzin ul. Gzichowska 27
print as PDF
Ogłoszenie nr 107322 / 30.09.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

Do spraw: zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • wykonuje czynności związane z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz ochroną zwierząt;
 • przeprowadza dochodzenia epizootyczne;
 • przeprowadza kontrole w nadzorowanych podmiotach oraz siedzibach stad utrzymujących zwierzęta;
 • prowadzi rejestry i inną dokumentację, sporządza sprawozdawczość;
 • przygotowuje decyzje administracyjne;
 • wystawia świadectwa zdrowia dla zwierzat i zaświadczenia;
 • pobiera próby do badań urzędowych;
 • obsługuje systemy informatyczne TRACES i Vetlink;
 • współpracuje z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w zakresie kompetencji;
 • wykonuje inne zadania zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kategorii B oraz umiejętność prowadzenia samochodu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość polskich i unijnych przepisów prawa weterynaryjnego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
Co oferujemy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

- praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Będzinie oraz na obszarze powiatu będzińskiego, m. Sosnowiec oraz m. Dąbrowa Górnicza w godzinach od 7:30 do 15:30;

- możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w systuacjach kryzysowych, wymagających działań IW;

- wyjazdy służbowe na na narady, konferencje i szkolenia;

- używanie samochodów służbowych do wykonywania czynności kontrolnych w terenie;

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych;

- budynek parterowy, nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - schody prowadzące do budynku, wąskie przejścia, brak podjazdów i odpowiednio dostosowanych toalet;

- kontakt z żywnością pochodzenia zwierzęcego, materiałem biologicznym oraz ze zwierzętami.

 

Dodatkowe informacje

W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu). Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów z własnoręcznym podpisem pod CV, listem motywacyjnym i pod oświadczeniami, oraz te otrzymane lub uzupełniane po terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone po zakończeniu naboru. Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji. Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Osoby pragnące odebrać swoje oferty, prosi się o zgłaszanie tego faktu przed upływem wymienionego czasu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 267 44 18

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
calendar icon

Aplikuj

do 10 października 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie
ul. Gzichowska 27
42-500 Będzin
 • Dokumenty należy złożyć do: 10.10.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Będzinie, tel. 032 267 44 18, mail: bedzin.piw@wetgiw.gov.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@piw-bedzin.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie

Udostępnił: Renata Kaminska

Komórka organizacyjna: sekretariat

Wprowadzono: 30.09.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×