Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 50
print as PDF
Ogłoszenie nr 90516 / 07.01.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor farmaceutyczny

w Delegaturze w Słupsku
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • kontroluje podmioty prowadzące obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
 • nadzoruje jakość produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • sporządza protokoły z kontroli, prowadzi dokumentację kontrolowanych podmiotów
 • przygotowuje projekty decyzji zawierających zalecenia pokontrolne
 • opiniuje przydatność lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny i inne
 • kontroluje reklamy działalności apteki
 • przygotowuje pisma i odpowiedzi na pisma
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe farmaceutyczne, prawo wykonywania zawodu farmaceuty, warunek-spełnienie wymagań z art. 114 a ustawy Prawo Farmaceutyczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • znajomość przepisów prawa farmaceutycznego, przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • prawo jazdy kategorii B - czynne
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność, terminowość, dokładność, rzetelność, uczciwość
 • umiejętność pracy w zespole, dzielenie się wiedzą i informacjami
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • odporność na sytuacje stresujące
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • inwencja i zaangażowanie w realizowane czynności
 • wysoka kultura osobista
Co oferujemy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. trzynastka), dodatek za wysługę lat (od 5 % do 20 % wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca w siedzibie Delegatury w Słupsku oraz w terenie. Budynek, w którym mieśi się delegatura jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Pomieszczenia delegatury mieszczą się na piątym piętrze.

Praca poza siedzibą inspektoratu (w terenie podległym delegaturze) związana jest z prowadzeniem kontroli w nadzorowanych jednostkach, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w placówkach podlegających kontroli.

Narzędzia pracy: zestaw komputerowy. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w wymiarze pełnego etatu.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Co najmniej jeden z dokumentów musi zawierać dane kontaktowe:adres do korespondencji oraz adres e-mail lub numer telefonu.

Planowane zatrudnienie od dnia 1 marca 2022 r.

Oferty kandydatów niewybranych w trakcie naboru można odebrać w sekretariacie inspektoratu w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia naboru (po uzgodnieniu telefonicznym dnia odbioru), pozostałe oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Nabór odbędzie się w siedzibie inspektoratu w Gdańsku przy ul. Na Stoku 50.

Informacje na temat naboru będą dostępne na stronie: www.wiif.nowybip.pl

Telefon do kontaktu: 58 300 00 92

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-03-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
calendar icon

Aplikuj

do 28 stycznia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 90516"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
58 300 00 92
 • Dokumenty należy złożyć do: 28.01.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny z siedzibą w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: adres e-mail: m.grzymala@wiif.gdansk.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

Udostępnił: Beata Paprocka

Komórka organizacyjna: Stanowisko ds. administracyjno-pracowniczych

Wprowadzono: 07.01.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×