Biuro - zdjęcie 2
Urząd Morski w Szczecinie
70-207 Szczecin Plac Stefana Batorego 4
print as PDF
Ogłoszenie nr 117399 / 11.03.2023
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów lądowych. Wydział Gospodarki Przestrzennej i Geodezji - Słupsk
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Formułuje wnioski dotyczące zagospodarowania przestrzennego, zgłaszanych przez administrację morską w procedurach planistycznych realizowanych przez stosowne podmioty, sporządzające studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do obszaru pasa nadbrzeżnego oraz morskich portów i przystani – w celu realizacji ustawowych zadań Dyrektora UMS.
 • Prowadzi analizy merytorycznych i prawnych aspektów projektów dokumentów planistycznych przedkładanych do opiniowania lub uzgodnienia przez Dyrektora UMS oraz określa wymagania w zakresie zapisów i dokumentacji formalno-prawnej – w celu określenia koniecznych do uwzględnienia w tych dokumentach, dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska morskiego i utrzymania we właściwym stanie pasa technicznego oraz ochrony przed powodzią od strony wód morskich.
 • Ustala warunki zagospodarowania terenów położonych w obszarze terytorialnej właściwości Dyrektora UMS oraz prowadzi procedury uzgodnień projektów decyzji dotyczących lokalizacji inwestycji, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę – w celu wskazania wy-magań, które powinny uwzględniać decyzje wydawane przez stosowne organy.
 • Współpracuje z organami administracji publicznej rządowej i samorządowej – w celu określania potrzeb i ustala zasady pozyskiwania i udostępniania dokumentów planistycznych dla celów realizacji zadań administracji morskiej.
 • Bieżąca analiza dokumentów planistycznych uchwalanych przez stosowne organy dotyczących terenów położonych w obszarze terytorialnej właściwości Dyrektora UMS – w celu stworzenia i systematycznej aktualizacji bazy regionalnych i gminnych opracowań planistycznych oraz informacji niezbędnych dla potrzeb procesu morskiego planowania przestrzennego w relacji ląd – woda.
 • Współpracuje przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich wód wewnętrznych oraz określanie wymagań wynikających z uwarunkowań lądowych dla potrzeb wydawania przez Dyrektora UMS decyzji o pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz na układanie kabli i rurociągów na polskich obszarach morskich.
 • Kieruje pracą zespołu w celu uzyskania prawidłowości i terminowości wykonania zadań. Czuwa nad zgodnością z obowiązującymi przepisami prawa rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania obszarów lądowych w celu zabezpieczenia interesów urzędu.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne -architektura lub architektura i urbanistyka lub budownictwo lub gospodarka przestrzenna lub inżynieria środowiska
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata doświadczenia związanego z architekturą lub urbanistyką lub budownictwem lub planowaniem przestrzennym lub gospodarką przestrzenną lub inżynierią środowiska
 • Biegła znajomość problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego, procedur administracyjnych, zasad funkcjonowania organów administracji publicznej, obsługa komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok doświadczenia w organach administracji publicznej
 • Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej.
 • Znajomość specjalistycznego oprogramowania w zakresie tworzenia baz danych przestrzennych oraz obsługi formatów graficznych.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
Co oferujemy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • brak podjazdu, wejście schodami
 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • WYMAGANE DOKUMENTY TJ. ŻYCIORYS (C.V.), LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE. 
 • WYNAGRODZENIE ZASADNICZE: 5500,00 ZŁ BRUTTO + DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej
calendar icon

Aplikuj

do 21 marca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117399"
na adres:

Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

lub osobiście w Kancelarii Urzędu, I piętro pok. 130

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

inf. dotyczące naboru - tel. 91 44 03 230.
inf. dotyczące wyniku naboru - tel. 91 44 03 210.
 • Dokumenty należy złożyć do: 21.03.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Telefon - 91 4403-309, email - IOD@ums.gov.pl.
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Szczecinie

Udostępnił: Krystyna Dąbrowska

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych

Wprowadzono: 11.03.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×