Biuro - zdjęcie 2
Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10
print as PDF
Ogłoszenie nr 138290 / 29.05.2024
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: ochrony przyrody obszarów morskich i pasa technicznego w Inspektoracie Ochrony Wybrzeża
#administracja publiczna #gospodarka morska #środowisko

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzi zwalczanie IGO (inwazyjnych gatunków obcych), w szczególności zwierząt, w pasie technicznym oraz opracowuje plan i kosztorys oraz wdraża plan zwalczania IGO zwierząt w pasie technicznym
 • planuje i realizuje zadania ochronne i monitoring w obszarach Natura 2000 głównie skierowanych na ochronę ryb i minogów
 • opiniuje i uzgadnia przedsięwzięcia planowane na obszarach pasa technicznego oraz na wodach morskich, w tym morskich obszarach Natura 2000
 • przygotowuje wkład merytoryczny do postępowań dla Wydziału Zamówień Publicznych oraz przeprowadza postępowania poniżej progów ustawowych
 • współpracuje przy pozyskaniu i rozliczaniu środków finansowych oraz opracowaniu projektów planów ochrony realizacji zadań ochronnych w morskich obszarach Natura 2000 oraz przy pozyskaniu i rozliczaniu środków finansowych na zwalczanie IGO w pasie technicznym
 • wprowadza dane do bazy IGO i współpracuje z właściwymi jednostkami w zakresie IGO
 • opracowuje projekty i przeprowadza aktualizacje Standardowych Formularzy Danych dla morskich części specjalnych obszarów ochrony siedlisk
 • analizuje zapisy w projektowanych i istniejących dokumentach ochrony przyrody i środowiska pod kątem możliwości realizacji zadań Urzędu Morskiego w Gdyni
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze biologia, ochrona przyrody
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze ochrony przyrody
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie ochrony przyrody i środowiska
 • wiedza ogólna z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o Ziemi
 • biegła umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk oraz IGO zwierząt
 • znajomość metodyk GIOŚ dla gatunków i siedlisk chronionych w sieci Natura 2000
 • bardzo dobra znajomość ustawy o obszarach morskich i administracji morskiej
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze: zoologia, ichtiologia
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość ustawy PZP
 • znajomość przepisów prawa budowlanego
 • znajomość procedur oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
 • znajomość kpa
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy z systemami geoinformatycznymi GIS
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)

 • praca w terenie
 • krajowe wyjazdy służbowe
 • zagraniczne wyjazdy służbowe
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • winda
 • brak podjazdu
 • brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • drzwi nieodpowiedniej szerokości
 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

 Czynniki biologiczne:

 • kleszcze

Inne czynniki, w tym niebezpieczne:

 • uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 godzin dziennie
 • zmienne warunki atmosferyczne
Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz
  złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
 • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą
  elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 6261,18 zł -6813,18 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20%
 • wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 58 355 34 10 lub 58 355 34 14
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • analiza dokumentów
 • rozmowa kwalifikacyjna
Pracę możesz rozpocząć od: 2024-07-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa lub była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
calendar icon

Aplikuj

do 8 czerwca 2024

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 138290"
na adres:
Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
 • Dokumenty należy złożyć do: 08.06.2024
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Administrator danych i kontakt do niego
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia.
  Inspektor ochrony danych
  Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem email iod@umgdy.gov.pl lub listownie na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych"
  Cele przetwarzania oraz podstawy przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

  • ocenić Państwa kwalifikacje do pracy na danym stanowisku;
  • ocenić Państwa zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na danym stanowisku;
  • wybrać odpowiednią osobę do pracy w Urzędzie.

  Podstawy przetwarzania danych:
  Przepisy prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy a w przypadku kandydatów na stanowiska w służbie cywilnej także ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  Państwa zgoda na przetwarzanie danych – w zakresie danych nie objętych zakresem ww. ustaw – w związku z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
  Obowiązek prawny ciążący na Administratorze – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Administrator ma Obowiązek prawny, aby sprawdzić Państwa umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy dany kandydat jest odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja - art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Odbiorcy danych osobowych
  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Państwa imię i nazwisko, w przypadku spełnienia kryteriów formalnych naboru, stanowią informację publiczną
  i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  Dane osobowe wybranego kandydata (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), umieszczane są w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu, Biuletynie Urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - w przypadku
  kandydatów na stanowiska w służbie cywilnej.
  Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
  Okres przechowywania danych
  Państwa dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru lub w przypadku niewybrania żadnego kandydata - od daty publikacji wyniku naboru a
  następnie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  Prawa osób, których dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Gdyni

Udostępnił: Mirosława Szczepkowska

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych

Wprowadzono: 29.05.2024

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×