MIasto portowe - panorama
Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10
print as PDF
Ogłoszenie nr 126823 / 08.09.2023
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: dostępności i informatyki w Wydziale Informatyki i Łączności
#administracja publiczna #gospodarka morska #IT

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • zapewnia utrzymanie i ciągłość działania komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych
 • pełni funkcję koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Morskim w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej
 • pełni funkcję redaktora serwisu WWW Urzędu Morskiego
 • dostosowuje dokumenty dostarczone przez komórki Urzędu do publikacji w serwisie WWW do wymagań określonych w ustawie o dostępności cyfrowej
 • analizuje potrzeby i przydatność składanych przez komórki Urzędu zamówień w zakresie oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz bierze udział w przygotowywaniu materiałów (założeń, specyfikacji, projektów umów) niezbędnych do przeprowadzenia postępowań przetargowych; sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty związane z realizacją umów na usługi i dostawy informatyczne
 • prowadzi gospodarkę majątkową komputerów i urządzeń infrastruktury teleinformatycznej będących w książce inwentarzowej
 • identyfikuje zbiory danych do publikacji w portalu otwartości danych i w serwisie WWW Urzędu Morskiego, współpracuje z gestorami zbiorów w Urzędzie oraz z Pełnomocnikiem do spraw otwartości danych w Ministerstwie Infrastruktury
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe (kierunek informatyka, informatyka i ekonometria, elektronika i telekomunikacja, zarządzanie i inżynieria produkcji)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze informatyki
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Wiedza o budowie i konfiguracji komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów operacyjnych
 • Dobra znajomość systemów operacyjnych Microsoft
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 • Znajomość ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz. 848), w tym znajomość zaleceń standardu (WCAG 2.1) co najmniej na poziomie określonym w załączniku do ustawy
 • Znajomość ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2021 poz. 1641)
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętnośc organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność komuniakcji
 • Samodoskonalenie w dziedzinie informatyki oraz zagadnień związanych z dostępnością informacji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 4 lata w obszarze informatyka
 • Studia podyplomowe na kierunku informatyka lub zarządzanie projektami
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Microsoft
 • Wybitna znajomość pakietu Microsoft Office
 • Certyfikaty specjalistyczne z zakresu informatyki (np. Microsoft)
 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych zadań
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Bogaty pakiet szkoleń
 • Refundowanie nauki języka i studiów podyplomowych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie

Narzędzia i materiały pracy: - komputer

Infrastruktura - bariery architektoniczne: - brak windy - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego), • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru, • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, • wynagrodzenie: zasadnicze brutto od 5169,46 do 5618,50 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne, • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu, • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 355 37 50 lub 59 858 47 30

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 •  analiza dokumentów
 •  rozmowa kwalifikacyjna
Pracę możesz rozpocząć od: 2023-10-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dyplomu ze studiów podyplomowych
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych "poufne"
 • Kopie certyfikatów specjalistycznych z zakresu informatyki
calendar icon

Aplikuj

do 19 września 2023

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 126823"
na adres:
Urząd Morski w Gdyni
Kancelaria Ogólna
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
58 355 37 50
59 858 47 30
 • Dokumenty należy złożyć do: 19.09.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Morskim w Gdyni
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Administrator danych i kontakt do niego
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni,
  ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia.
  Inspektor ochrony danych
  Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni inspektorem ochrony danych
  osobowych pod adresem email iod@umgdy.gov.pl lub listownie na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony
  Danych"
  Cele przetwarzania oraz podstawy przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:
  - ocenić Państwa kwalifikacje do pracy na danym stanowisku;
  - ocenić Państwa zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na danym stanowisku;
  - wybrać odpowiednią osobę do pracy w Urzędzie.
  Podstawy przetwarzania danych:
  - Przepisy prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy a w przypadku kandydatów na stanowiska w służbie cywilnej także ustawa z
  dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w związku z art. 6
  ust. 1 lit. b RODO.
  - Państwa zgoda na przetwarzanie danych – w zakresie danych nie objętych zakresem ww. ustaw – w związku z art. 6 ust.
  1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
  - Obowiązek prawny ciążący na Administratorze – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz
  wyników testów kwalifikacyjnych. Administrator ma Obowiązek prawny, aby sprawdzić Państwa umiejętności i zdolności –
  jest to potrzebne do oceny, czy dany kandydat jest odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest
  rekrutacja – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Odbiorcy danych osobowych
  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w
  szczególności Państwa imię i nazwisko, w przypadku spełnienia kryteriów formalnych naboru, stanowią informację publiczną
  i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  Dane osobowe wybranego kandydata (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), umieszczane są w miejscu powszechnie
  dostępnym w siedzibie Urzędu, Biuletynie Urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – w przypadku
  kandydatów na stanowiska w służbie cywilnej.
  Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawarł umowę na świadczenie
  usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
  Okres przechowywania danych
  Państwa dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3
  miesiące od zakończenia naboru lub w przypadku niewybrania żadnego kandydata – od daty publikacji wyniku naboru a
  następnie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  Prawa osób, których dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do:
  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - usunięcia danych osobowych;
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w
  postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Gdyni

Udostępnił: Anna Chomienko

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych

Wprowadzono: 08.09.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×