MIasto portowe - panorama
Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10
print as PDF
Ogłoszenie nr 114940 / 01.02.2023
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: łączności w Wydziale Informatyki i Łączności
#administracja publiczna #gospodarka morska #IT

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • dokonuje zdalnej lub bezpośredniej diagnostyki i usuwa awarie sprzętu łącznościowego
 • dokonuje systematycznych przeglądów technicznych i drobnych napraw sprzętu łącznościowego
 • instaluje sprzęt oraz instaluje i aktualizuje oprogramowanie systemów łączności radiowej wraz z konfigurowaniem ustawień systemowych w celu organizowania i utrzymania łączności radiowej w stacjach nadbrzeżnych i jednostkach pływających
 • przekazuje sprzęt łączności radiowej, komórkowej, WoIP i analogowej użytkownikom oraz ewidencjonuje sprzęt łącznościowy
 • obsługuje zlecenia na pomiary kontrolne rozkładu pól elektromagnetycznych dla potrzeb środowiska pracy BHP oraz pomiary kontrolne natężenia pola elektromagnetycznego dla potrzeb środowiska ogólnego (ochrony środowiska) dla urządzeń nadawczych, dokonywane przez podmioty zewnętrzne
 • przygotowuje wniosek o pozwolenie radiowe na używanie urządzeń radiowych oraz rozlicza opłaty telekomunikacyjne
 • dokonuje czynności związanych z zakupem sprzętu łącznościowego
 • dokonuje przeglądów technicznych okablowania antenowego, masztów i anten łączności radiowej
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe (kierunek elektronika i telekomunikacja, informatyka, elektrotechnika lub pokrewne)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w obszarze radiokomunikacji, telekomunikacji, radiolokacji
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Znajomość przepisów dotyczących prawa telekomunikacyjnego
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze zarządzania projektami, kierowania zespołem
 • Studia podyplomowe na kierunku informatyka lub zarządzanie projektami
 • Certyfikaty sieciowe CCNA, CCNP
 • Uprawnienia do zajmowania się eksloatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (świadectwo E/1)
 • Świadectwo Radiooperatora GOC, ROC, LRC, SRC, VHF, CSO
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Bogaty pakiet szkoleń
 • Refundowanie nauki języka i studiów podyplomowych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie, - krajowe wyjazdy służbowe, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych, - praca na wysokości, - zmienne warunki atmosferyczne

Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie, - możliwość występowania promieniowania PEM w strefach pośrednich

Narzędzia i materiały pracy: - komputer

Infrastruktura - bariery architektoniczne: - brak windy - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego), • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru, • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, • wynagrodzenie: zasadnicze brutto od 4252,89 zł do 4496,73 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne, • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu, • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 355 37 50 lub 59 858 47 30

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 •  analiza dokumentów
 •  rozmowa kwalifikacyjna
Pracę możesz rozpocząć od: 2023-04-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dyplomu ze studiów podyplomowych
 • Kopia certyfikatów sieciowych CCNA lub CCNP
 • Kopia świadectwa E/1
 • Kopia Świadectwa Radiooperatora GOC, ROC, LRC, SRC, VHF, CSO
calendar icon

Aplikuj

do 21 lutego 2023

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 114940"
na adres:
Urząd Morski w Gdyni
Kancelaria Ogólna
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
58 355 37 50
59 858 47 30
 • Dokumenty należy złożyć do: 21.02.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administrator
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia.
  2. Inspektor ochrony danych
  Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: – Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia – e-mail: iod@umgdy.gov.pl
  3. Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  4. Odbiorcy danych osobowych
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
  5. Okres przechowywania danych
  Państwa dane zgromadzone w  procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub – w przypadku niewybrania żadnego kandydata – od daty publikacji wyniku naboru.
  6. Prawa osób, których dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do:-  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii-  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;-  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  –  usunięcia danych osobowych;
  –  wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
  7. Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
  [1] Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kp) oraz w przypadku kandydatów na stanowiska w służbie cywilnej – Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
  [2] Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp wzw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  [3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  [4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Gdyni

Udostępnił: Anna Chomienko

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych

Wprowadzono: 01.02.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×