Biuro - zdjęcie 2
Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10
print as PDF
Ogłoszenie nr 105454 / 03.09.2022
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: systemów radionawigacyjnych w Wydziale Oznakowania Nawigacyjnego
#administracja publiczna #gospodarka morska #IT

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • nadzoruje systemy radionawigacji: Automatycznej Identyfikacji Statków – AIS oraz Różnicowego Systemu GPS-PL
 • przeprowadza bieżącą kontrolę dostępności zasobów systemów teleinformatycznych radionawigacji oraz ich współdziałania z siecią Narodowego Systemu Monitorowania Statków i Przekazywania Informacji (SafeSeaNet)
 • administruje kontami użytkowników zewnętrznych systemów teleinformatycznych radionawigacji oraz prowadzi ewidencję zezwoleń na transfer danych
 • monitoruje zasoby AIS w systemie kontroli ruchu statków (VTS)
 • wykonuje czynności w zakresie współdziałania regionalnego systemu teleinformatycznego AIS z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi
 • sporządza opinie na temat projektów procedur alarmowych dotyczących systemu kontroli ruchu statków w zakresie ich zgodności z krajowymi i międzynarodowymi wytycznymi
 • udziela pomocy w pracach wdrożeniowych prowadzonych w trakcie realizacji projektów dotyczących systemów informatycznych bezpieczeństwa morskiego
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe kierunek: informatyka, elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość systemów IT, w tym topologii sieci i protokołów komunikacyjnych
 • umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych
 • umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze administrowanie systemami teleinformatycznymi lub projektowanie systemów IT
 • wiedza w obszarze platformy serwerowe Microsoft Windows i Unix/Linux
 • obsługa systemu AIS
 • obsługa systemu SWIBŻ
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)

- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe

- permanentna obsługa klientów zewnętrznych

miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy

- toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych  

- drzwi odpowiedniej szerokości  

- pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Czynniki fizyczne, biologiczne, inne czynniki, w tym niebezpieczne:

- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 godzin dziennie

- zmienne warunki atmosferyczne

- praca na wysokości

 

 

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

·     oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),

·     Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,

·     aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,

·     proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3724,58 - 4100,50 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne

·     do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu

· dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 37 10 lub 58 355 31 72

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • analiza dokumentów
 • rozmowa kwalifikacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 30 września 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 105454"
na adres:
Kancelaria Ogólna
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze -
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
58 355 37 10 lub 58 355 31 72
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.09.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Morskim w Gdyni
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia.

  Inspektor ochrony danych
  Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem email iod@umgdy.gov.pl lub listownie na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych

  Cele przetwarzania oraz podstawy przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

  ocenić Państwa kwalifikacje do pracy na danym stanowisku;
  ocenić Państwa zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na danym stanowisku;
  wybrać odpowiednią osobę do pracy w Urzędzie.
  Podstawy przetwarzania danych:

  Przepisy prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy a w przypadku kandydatów na stanowiska w służbie cywilnej także ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  Państwa zgoda na przetwarzanie danych – w zakresie danych nie objętych zakresem ww. ustaw – w związku z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
  Obowiązek prawny ciążący na Administratorze – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Administrator ma Obowiązek prawny, aby sprawdzić Państwa umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy dany kandydat jest odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Odbiorcy danych osobowych
  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Państwa imię i nazwisko, w przypadku spełnienia kryteriów formalnych naboru, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  Dane osobowe wybranego kandydata (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), umieszczane są w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu, Biuletynie Urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – w przypadku kandydatów na stanowiska w służbie cywilnej.

  Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

  Okres przechowywania danych
  Państwa dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru lub w przypadku niewybrania żadnego kandydata – od daty publikacji wyniku naboru a następnie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  Prawa osób, których dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do:

  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  usunięcia danych osobowych;
  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Gdyni

Udostępnił: Agnieszka Chmielnicka-Zawiślak

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych

Wprowadzono: 03.09.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×