Gdańsk - panorama
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
80-831 Gdańsk ul. Długa 75/76
print as PDF
Ogłoszenie nr 125498 / 11.08.2023
Dołącz do nas jako:

referent

Do spraw: wsparcia i obsługi bezpośredniej w Dziale Wsparcia i Obsługi Bezpośredniej
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Zapewnia obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, w tym udziela podstawowe informacje z zakresu prawa podatkowego
 • Przyjmuje, ewidencjonuje, dokonuje czynności sprawdzające i weryfikacyjne składanych deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w postaci elektornicznej
 • Wydaje zaświadczenia
 • Potwierdza profile zaufane elektonicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 • Prowadzi sprawy związane z kasami rejestrującymi
 • Udziela pisemne informacje podmiotom uprawnionym
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Inne przewidziane m.in. w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca biurowa wymagająca stałego kontaktu z klientem zewnętrznym w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera, przeważnie siedząca, wykonywana pod presją czasu
 • praca jednozmianowa w porze dziennej

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • budynek posiada windę 
 • budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych
Dodatkowe informacje
 • Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 4 950,42 brutto oraz dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
 • ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY (przycisk – APLIKUJ ELETRONICZNIE).
 • W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
 • W przypadku składania oferty pocztą tradycyjną - list motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór - wzory oświadczeń.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I - ocena złożonych dokumentów
  II - sprawdzian wiedzy (on-line)
  III- rozmowa kwalifikacyjna (on-line MS Teams)
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu, będą powiadamiani za pomocą poczty elektronicznej o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach adresu e-mail, ale również numeru telefonu kontaktowego. Prosimy również o sprawdzanie w skrzynkach e-mail innych folderów np. spam, w których omyłkowo może zostać umieszczona wiadomość.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 • Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po  upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów lub współpracy z tymi organami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 z późn.zm.) - obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 16 sierpnia 2023

w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 125498"
na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76
80-831 Gdańsk

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
58 300 23 26
 • Dokumenty należy złożyć do: 16.08.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO uprzejmie informujemy:

  Administrator

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk tel. (58)300 23 00 e- mail: ias.gdansk@mf.gov.pl

  Inspektor ochrony danych

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – iod.gdansk@mf.gov.pl

  Cel i podstawy przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacji dokumentów.

  Podstawa prawna przetwarzania danych w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO:

  art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz przepisy wykonawcze do wskazanych ustaw.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

  Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Odbiorcy danych osobowych

  Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być ujawnione Centrum Informatyki Resortu Finansów, z którym administrator zawarł umowę w zakresie utrzymania systemów teleinformatycznych.

  Okres przechowywania danych

  • Oferty pracy kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy licząc od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
  • Dane osobowe kandydatów stanowiące informację publiczną (w zakresie imienia i  nazwiska), którzy spełnili wymagania formalne będą przechowywane przez okres wynikający z  przepisów o archiwizacji.
  • Dane osobowe pięciu najlepszych kandydatów (w zakresie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz informacji o niepełnosprawności) będą przechowywane przez okres wynikający z  przepisów o archiwizacji.

  Przepisy o archiwizacji –  dane osobowe przechowywane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu Ministra i Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Prawa osób, których dane dotyczą
  przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Informacje dotyczące zautomatyzowanego przetwarzania danych

  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie przez Pani/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Udostępnił: Beata Brylowska

Komórka organizacyjna: Wydział Personalny

Wprowadzono: 11.08.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×