Gdańsk - panorama
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
80-435 Gdańsk ul. Biała 1
print as PDF
Ogłoszenie nr 111999 / 08.12.2022
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor zakładów górniczych

miernictwa górniczego
#administracja publiczna #BHP #działalność inspekcyjna #gospodarka złożami kopalin #praca #środowisko
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • przeprowadza kontrole, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz dokonuje rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, kontroluje sporządzanie i aktualizację dokumentacji mierniczo-geologicznej, w zakresie wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora Urzędu, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami
 • analizuje plany ruchu i dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • dokonuje analizy wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawie: opinii lub uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, w celu przygotowania projektów postanowień i stanowisk dyrektora Urzędu
 • przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie
 • opracowuje projekty planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i odpowiednią ewidencję w celu właściwego dokumentowania pracy Urzędu
 • w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje i przeprowadza postępowania wyjaśniające, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe o profilu geodezja
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności mierniczej lub w podmiocie wykonującym obsługę mierniczą zakładu górniczego w specjalności mierniczej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności mierniczej lub urzędach organ ów administracji publicznej w specjalności mierniczej lub geodezyjnej lub w podmiocie wykonującym pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii lub stwierdzone kwalifikacje mierniczego górniczego
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa i zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • znajomość ustawy - Prawo geologiczne i górnicze wraz z przepisami wykonawczymi
 • znajomość ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • znajomość ustawy - Prawo o miarach
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • skuteczna komunikacja, samodzielność i inicjatywa, asertywność
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu geodezja
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba wyższego dozoru ruchu o specjalności mierniczej
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej
 • wykonywanie czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności mierniczej
Co oferujemy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”.
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
 • Specjalne wynagrodzenie miesięczne za wykonywanie czynności inspekcyjno-technicznych wyłącznie na powierzchni na podstawie  § 7 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2174), w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników.
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok w związku z realizacją obowiązku pracodawcy zawartego w § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973).
 • Inne dofinansowania przewidziane Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego.
 • Dodatkowy dzień wolny za 4 grudnia tzw. „Barbórka”.
 • Dobrze skomunikowana siedziba urzędu.
 • Możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia ważnej sprawy urzędowej lub prywatnej.
 • Miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów.
 • Pomieszczenie socjalne.
 • Wdrożenie do pracy w ramach służby przygotowawczej w służbie cywilnej.
 • Możliwość szkoleń i rozwoju w tym uzyskania statusu urzędnika mianowanego.
 • Ciekawa praca w sektorze o wieloletnich tradycjach i znaczeniu krajowym.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca w terenie,
 • szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność),
 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
 • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
 • pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,
 • częste podróże do miejsc (pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą), które mogą być nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowowymi.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. 

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • sprawdzenie wymagań formalnych ofert - analiza dokumentów, 
 • sprawdzenie wiedzy - test wiedzy,
 • sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu zadań na komputerze,
 • sprawdzenie doświadczenia zawodowego  - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany,
 • sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie kompetencji: skuteczna komunikacja, samodzielność i inicjatywa, asertywność
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii lub stwierdzone kwalifikacje mierniczego górniczego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • dokumenty potwierdzające stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności mierniczej
calendar icon

Aplikuj

do 30 stycznia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 111999"
na adres:
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
ul. Biała 1
80-435 Gdańsk
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.01.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, w.madon@wug.gov.pl, tel.: 058 340 07 30
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Michał Oset, iod@wug.gov.pl, 032 736 18 56
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku

Udostępnił: Katarzyna Kłak-Krupiak

Komórka organizacyjna: OUG Gdańsk

Wprowadzono: 08.12.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×