Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku
80-206 Gdańsk ul. Do Studzienki 45
print as PDF
Ogłoszenie nr 87565 / 16.11.2021
Dołącz do nas jako:

referent

Do spraw: szkolnictwa wojskowego i promocji w Wydziale Mobilizacji i Uzupełnień
#administracja publiczna #obrona narodowa
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Planowanie zakupów oraz prowadzenie ewidencji materiałów promocyjnych, zapotrzebowanie, gromadzenie, rozdział materiałów promocyjnych. sprawowanie nadzoru nad akcją rekrutacyjną do wojskowych szkół zawodowych, utrzymywanie współpracy w tym zakresie z właściwymi organami wojskowymi, uczelniami wojskowymi i organami szczebla wojewódzkiego oraz przygotowywanie okresowych meldunków i sprawozdań w tym zakresie.
 • Uzgadnianie z podmiotami cywilnymi możliwości prowadzenia akcji promocyjnych na terenie województwa w zakresie ochotniczych form pełnienia służby wojskowej.
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie akcji promocyjnych związanych z naborem do służby przygotowawczej, NSR, terytorialnej służby wojskowej i Legii Akademickiej.
 • Utrzymanie ścisłej współpracy z władzami oświatowymi oraz poradniami zawodowymi w zakresie rekrutacji młodzieży do służby zawodowej, szkół i uczelni wojskowych.
 • Sporządzanie zbiorczych planów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedsięwzięć promocyjnych w WSzW i podległych WKU.
 • Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej na potrzeby szkolnictwa wojskowego, ochotniczych form służby wojskowej z wykorzystaniem mediów elektronicznych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej lub instytucji wojskowej
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • umiejętności: współpracy w zespole, organizacji pracy własnej, komunikatywność, umiejętność pracy w warunkach stresu;
 • umiejętność pracy w zakresie pakietu Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • obsługa specjalistycznych programów SI Spirala-ZINT i SEW online;
 • poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” wydane przez SKW lub ABW lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w siedzibie urzędu i sporadycznie w terenie;
 • praca administracyjno- biurowa wykonywana w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym.


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie;
 • wymuszona pozycja ciała;
 • naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach;
 • brak windy w budynku (3-piętrowych), brak podjazdów wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Pracę możesz rozpocząć od: 2022-01-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” wydane przez SKW lub ABW lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
calendar icon

Aplikuj

do 30 listopada 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 87565"
na adres:
Wojewódzki Sztab Wojskowy
ul. Do Studzienki 45
80-206 Gdańsk
z dopiskiem "Rekrutacja ogłoszenie nr....."

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 261-21-21-21; 261-21-21-62.
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Sztab Wojskowy z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Do Studzienki 45
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się z administratorem danych na ww. adres
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: komisja ds. naboru (aplikacje kandydatów) oraz BIP KPRM, miejsce ogólnie dostępne w urzędzie (w zakresie publikacji wyniku naboru)
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku

Udostępnił: Jolanta Fornalska

Komórka organizacyjna: Sekcja Ogólna

Wprowadzono: 16.11.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×