Gdańsk - panorama
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
80-874 Gdańsk Ul. Na Stoku 48
print as PDF
Ogłoszenie nr 85611 / 07.10.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz spraw obronnych samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz spraw obronnych
#administracja publiczna #rolnictwo

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • sprawowanie kontroli stanu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czuwanie nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowywanie planów poprawy warunków pracy i kontrola ich realizacji,
 • prowadzenie szkolenia wstępnego w zakresie bhp dla pracowników nowozatrudnionych bądź przeniesionych na inne stanowisko oraz organizacja szkoleń okresowych w dziedzinie bhp, prowadzenie wykładów i dokumentacji,
 • popularyzacja różnych form zagadnień ochrony pracy,
 • opracowywanie instrukcji bhp dla poszczególnych stanowisk pracy, w tym opracowywanie ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • uczestnictwo w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, do i z pracy, sporządzanie protokołów i sprawozdań z wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy oraz chorób zawodowych,
 • dokonywanie okresowych analiz dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przyczyn wypadków przy pracy, zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą pracownikom ekwiwalentu dotyczącego wydanej odzieży roboczej, ochronnej oraz umundurowania dla określonych stanowisk pracy,
 • prawidłowe zabezpieczenie obiektów i majątku Inspektoratu przed pożarem we współpracy z działem administracyjnym,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie bhp, p.poż i spraw obronnych,
 • współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • opracowywanie i sporządzanie dokumentacji dotyczących spraw obronnych i nadzorowanie ich realizacji,
 • współpraca z zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Znajomość zagadnień z zakresu spraw obronnych
 • Prawo jazdy Kat. B. (czynne)
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Outlook, internet) oraz pozostałych urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe albo podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolenie okresowe dla służby bhp
 • Kurs dla inspektorów p.poż.
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca na tym stanowisku ma charakter głównie biurowy, wymagająca koncentracji. Przy wykonywaniu pracy wykorzystuje się sprzęt biurowy (komputer, skaner, kopiarka, telefon), praca przy monitorze ekranowym. Kilkanaście razy w roku występują wyjazdy w teren samochodem służbowym. Kontrola warunków pracy w terenie odbywa się zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz w różnych warunkach pogodowych.

Miejsce pracy znajduje się na czwartym pietrze bez podjazdów dla wózków inwalidzkich. W budynku brak windy osobowej. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  Prowadzenie samochodu służbowego.

Dodatkowe benefity:  dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka".

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 302 36 35 wew.37.  Wzór oświadczenia i klauzula informacyjna dostępne są na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku w zakładce "Praca i praktyki". W okresie 10 dni od upływu terminu składania ofert osoby spełniającące wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminnie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-12-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia zaświadczenia o ukończonym szkoleniu dla służby bhp
 • Kopie zaświadczenia o ukończeniu kursu dla inspektorów p.poż.
calendar icon

Aplikuj

do 20 października 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 85611"
na adres:
Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
ul. Na Stoku 48
80-874 Gdańsk
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
58 302 36 35 wew.37
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 20.10.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin I Nasiennictwa w Gdańsku wi-gdansk@piorin.gov.pl tel. 58 302 36 35
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo-gdansk@piorin.gov.pl tel. 58 302 36 35
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin I Nasiennictwa w Gdańsku ul. Na Stoku 48 80-874 Gdańsk
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Udostępnił: Ewa Biedrzycka

Komórka organizacyjna: Stanowisko ds kadr

Wprowadzono: 07.10.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×