Biuro - zdjęcie 2
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35
print as PDF
Ogłoszenie nr 118791 / 05.04.2023
Dołącz do nas jako:

inspektor

w Wydziale ds. Cudzoziemców

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Pracodawca równych szans quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Opracowuje na podstawie zebranych materiałów informacji o cudzoziemcach ubiegających się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, a także o zarejestrowanie pobytu obywatela państwa członkowskiego UE, obywatela państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o EOG, obywatela Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków rodzin ww. państw – w zakresie ewentualnego zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Opracowuje na podstawie zebranych materiałów informacji do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w sprawach rozpatrywanych wniosków cudzoziemców o nadanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP w zakresie określonym art. 19 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 lub art. 20 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 lub 3 wymienionej ustawy, oraz gromadzenie w niezbędnym zakresie materiałów dotyczących tej kategorii cudzoziemców.
 • Prowadzi i na bieżąco aktualizuje komputerowe zbiory danych o cudzoziemcach ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin w terytorialnym zasięgu działania Oddziału.
 • Opracowywanie dla dyrektorów urzędów morskich informacji w sprawach o których mowa w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie książeczki żeglarskiej (Dz. U. poz. 810) w przypadku gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec.
 • Prowadzi bieżącą analizę dokumentacji złożonej przez cudzoziemców do właściwego wojewody w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin.
 • Opracowuje dla wojewodów informacji czy nabycie przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Realizuje inne zadania wynikające z wewnętrznego podziału zadań Wydziału ds. Cudzoziemców i wykonuje polecenia przełożonych zgodnie z zaistniałymi potrzebami służbowymi.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w pracy na stanowisku związanym z obiegiem dokumentacji w administracji publicznej
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa, budynek II piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.

Dodatkowe informacje

Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,650 – tj. 3614,24 zł brutto + dodatek za wysługę lat.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

W związku z  powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji o klauzuli „poufne”
 • Oświadczenie o o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 19 kwietnia 2023

na adres:
ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk
 • Dokumenty należy złożyć do: 19.04.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:

  https://bip.morski.strazgraniczna.pl/s05/ochrona-danych-osobowyc/15646,Informacje-ogolne.html

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Udostępnił: Aleksandra Kreft

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 05.04.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×