Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
80-286 Gdańsk Jaśkowa Dolina 50
print as PDF
Ogłoszenie nr 71607 / 30.11.2020
Dołącz do nas jako:

aplikant

Do spraw: stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego Wydział Inspekcji w Gdańsku teren działań kontrolnych : woj. pomorskie
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego;
 • uczestnictwo w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
 • złożenie egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym
 • prawo jazdy kategorii B;
 • znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz kontrolnych (komunikatywność, radzenie sobie ze stresem), samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się - rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość;
 • ukończone 25 lat na dzień 1 sierpnia 2021 roku;
 • posiadanie wymaganego stanu zdrowia;
 • posiadanie nienagannej opinii i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: średnie Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) 1. Szczegółową drogową kontrolę techniczną przeprowadza kontrolujący, który posiada: 1) uprawnienia, o których mowa w art. 84 ust. 2, albo 2) wykształcenie (min. średnie techniczne) i praktykę, o których mowa w art. 84 ust. 2b, oraz odbył szkolenie dla kontrolujących w zakresie przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych
 • Doświadczenie zawodowe Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) art. 84 ust. 2b (minimum 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w warsztacie naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.
 • prawo jazdy kategorii C;
 • prawo jazdy kategorii C i A;
 • znajomość komunikatywna języka obcego na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego;
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych. Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie. Podczas kursu specjalistycznego zajęcia odbywać się będą w ośrodku Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktyki bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Aplikant, jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://witdgdansk.bip.gov.pl w zakładce praca. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer kontaktowy. Osoba, wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowana na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

Wynagrodzenie zasadnicze  na stanowisku aplikanta w okresie odbywania kursu - 2.863,03 zł. brutto obliczone przyzastosowaniu mnoznika 1,409 kwoty bazowej (2.031,96), plus dodatek stażowy.

Uczestnik kursu specjalistycznego za czas pobytu w osrodku szkolenia ma zagwarantowane wyżywienie i zakwaterowanie oraz materiały szkoleniowe o raz zwrot kosztów dojazdu na rozpoczecie i zakończenie kursu.

Wynagrodzenie  zasadnicze na stanowisku młodszego kontrolera transportu drogowgo wynosi: 3.925,75 brutto wg mnoznika 1,932 kwoty bazowej (2.031,96) plus dodatek inspekcyjny oraz dodatek stazowy.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

- weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

- weryfikacja wiedzy (test wiedzy + scenka sytuacyjna),

- rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-02-05
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
 • Kopia dokumentów potwierdzających deklarowane umiejętności i kwalifikacje dodatkowe
calendar icon

Aplikuj

do 18 grudnia 2020

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 71607"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 50
80-286 Gdańsk


Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
58 524-12-94
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 18.12.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  KLAUZULA INFORMACYJNA 1. Administratorem jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (PWITD)mający siedzibę w Gdańsku (80-286) przy ul. Jaśkowej Doliny 50 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@witd.gdansk.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gdańsku. 4. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych. Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 7. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych 8. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22'1 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO 9. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku

Udostępnił: Hanna Maj

Komórka organizacyjna: WBA

Wprowadzono: 30.11.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×