Biuro - zdjęcie 2
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
15-085 Białystok ul. Jana Klemensa Branickiego 9
print as PDF
Ogłoszenie nr 81538 / 26.07.2021
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: obsługi sekretariatu w Wieloosobowym Stanowisku Wsparcia w Urzędzie Skarbowym w Sokółce
#administracja publiczna #skarbowość
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Dostępne także dla
cudzoziemców
available for foreigners
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Misją KAS jest zapewnienie stabilnych, efektywnych i zrównoważonych finansów publicznych oraz wysokiej jakości świadczonych usług. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przyjmuje korespondencję elektroniczną wpływającą do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, SZD, e- PUAP. Ewidencjonuje korespondencję wpływającą do urzędu w systemach informatycznych.
 • Prowadzi sprawy w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę Naczelnika Urzędu, w szczególności dotyczące: gospodarowania mieniem, eksploatacyjno-zaopatrzeniowe, ochrony informacji prawnie chronionych, obronne oraz zarządzania kryzysowego, ochrony informacji prawnie chronionych, ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej.
 • Nadzoruje i prowadzi wszelkie sprawy związane z użytkowaniem budynku. Podpisuje w imieniu Naczelnika protokoły przeglądów technicznych wykonywanych w budynku.
 • Prowadzi czynności kancelaryjne, w tym obsługę korespondencji wychodzącej.
 • Gromadzi informacje zarządcze z zakresu funkcjonowania urzędu, działalności analitycznej i prognostycznej oraz sprawozdawczości.
 • Udostępnia pracownikom akta przechowywane w archiwum na podstawie sporządzonych kart udostępniania akt.
 • Prowadzi ewidencję skarg, wniosków i petycji wpływających do urzędu oraz sporządza sprawozdania w tym zakresie. Prowadzi ewidencję oraz koordynuje załatwianie wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość obsługi komputera i podstawowych programów pakietu MS OFFICE
 • Komunikatywność
 • Zdolności organizacyjne
 • Odporność na stres
 • Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji podatkowej lub skarbowej
Co oferujemy
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 5-letniego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • Nagrody jubileuszowe
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
 • Możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej

   

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa,
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej , praca wymaga sprawności obu rąk,
 • użytkowanie elektrycznych urządzeń  biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),
 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjn-biurowych z obsługą komputera,
 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • siedziba urzędu jest budynkiem dwupiętrowym niewyposażonym w windy osobowe,
 • węzeł sanitarny  przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo znajduje się na parterze budynku,
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,
 • przed budynkiem urzędu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku dostępne są na stronie www.podlaskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia – Nabór – Wzory oświadczeń.
 • Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 

 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • rozmowę kwalifikacyjną
 • sprawdzian praktyczny
 • analizę ofert w zakresie spełniania wymagań dodatkowych, potwierdzonych stosownymi dokumentami

 

 • Nabór może być prowadzony częściowo lub całkowicie zdalnie
 • W przypadku oferty składanej w formie elektronicznej o zachowaniu    terminu  określonego w ogłoszeniu decyduje – data przesłania wypełnionego formularza aplikacyjnego za pośrednictwem internetu lub dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym
 • Aplikacja, która nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów (dokumenty niezbędne) - zostanie odrzucona
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzórDz. U. z 2017 r. poz. 423) - dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 9 sierpnia 2021

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 81538"
na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 9, 15-085 Białystok.


Decyduje data: zgłoszenia elektronicznego lub stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu w przypadku zgłoszenia w formie papierowej

ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY (przycisk – APLIKUJ ELEKTRONICZNIE).
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
85 66 55 683
85 66 55 672
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 09.08.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administrator

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku z siedzibą przy ul. Jana Klemensa Branickiego 9, 15-085 Białystok, e-mail: IAS.bialystok@mf.gov.pl.

  Inspektor ochrony danych

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej iod.bialystok@mf.gov.pl.

  Cel i podstawy przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie i w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przepisach ustawy z dnia 21 listopada2008 r. o służbie cywilnej, przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz w przepisach wykonawczych do wskazanych ustaw.

  Podanie wymaganych tymi przepisami danych jest niezbędne w toku przeprowadzania naboru na stanowisko pracy w Krajowej Administracji Skarbowej, a ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu udział w procesie rekrutacji.

  Podanie innych danych, w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako udzielenie przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie tych danych osobowych dla celów postępowania rekrutacyjnego. Zgodę tak wyrażoną może Pani/Pan odwołać w dowolnym czasie.

  Powierzenie przetwarzania danych oraz odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione spółce eRecruitment Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, (00-838) Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000282554, na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  Okres przechowywania danych

  Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia zatrudnienia osoby wyłonionej w naborze.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, żądania sprostowania (poprawiania)swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także usunięcia danych osobowych w wypadkach określonych w przepisach prawa lub w sytuacji odwołania przez Panią/Pana zgody na dalsze przetwarzanie, chyba że dalsze przetwarzanie danych przez Administratora jest możliwe na innej podstawie prawnej.

  W wypadku uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

  Informacje dotyczące zautomatyzowanego przetwarzania danych

  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („RODO”).

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Udostępnił: Anna Zdancewicz

Komórka organizacyjna: Wydział Personalny

Wprowadzono: 26.07.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×