Biuro - zdjęcie 2
Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
16-100 Sokółka Ul. Białostocka 69b
print as PDF
Ogłoszenie nr 72621 / 24.12.2020
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: łączności w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Łączności i Informatyki

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Zapewnia prawidłowe działanie systemów telefonii przewodowej i bezprzewodowej, systemów zasilania węzłów łączności,
 • Utrzymuje w pełnej sprawności sprzęt stanowiący rezerwę operacyjno - techniczną,
 • Prowadzi zabegi konserwacyjne, okresowe pomiary i naprawy urządzeń stacyjnych PWT, usuwa awarie i wykonuje naprawy sprzętu łączności przewodowej i radiowej,
 • Pełni nadzór techniczy nad eksploatacją i bezpieczeństwem systemów łączności,
 • Utrzymuje w pełnej sprawności systemy zasilające Powiatowego Węzła Łączności oraz węzłów łączności w podległych jednostkach,
 • Sprawuje funkcję Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
 • Prowadzi nadzór nad wykonawstem robót instalacyjno - montażowych w zakresie łączności,
 • Prowadzi ewidencję ilościową sprzętu i materiałów łączności, materiałów konserwacyjnych,
 • Szkoli użytkowników urządzeń łączności.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej analogowej oraz cyfrowej,
 • Znajomość budowy i działania urządzeń elektronicznych, stosowanych standardów telekomunikacyjnych oraz zasad ich eksploatacji,
 • Umiejętność stosowania narzędzi pomiarowych i naprawczych,
 • Znajomość architektury komputera,
 • Znajomość topologii sieci, systemów operacyjnych,
 • Obowiązkowość, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania pod presją czasu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu teleinformatyki, telekomunikacji, elektroniki, informatyki.
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze eksploatacji, pomiarów i napraw sieci teleinformatycznych.
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Do składania ofert zapraszamy także osoby niepełnosprawne.

Warunki pracy
 • praca wykonywana w warunkach biurowych, przy oświetleniu dziennym i sztucznym,
 • praca w terenie - wyjazdy do jednostek na terenie działania KPP w Sokółce,
 • praca przy monitorze ekarnowym,
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 • dorywczo dźwiganie ciężarów - 10-15kg, praca na wysokości do 3m,
 • brak windy dostosowanej do szczególnych potrzeb osób niepełnopsrawnych,
 • węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnopsrawnych tylko na jednym piętrze budynku (parter),
 • stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

- oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne, niepodpisane nie będą brane pod uwagę w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym,

- kandydaci o etapach rekrutacji będą powiadamiani telefonicznie,

- zatrudnienie nastąpi po uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne (postępowanie sprawdzające jest prowadzone przez Pełnomocnika ds. Ochrony Infromacji Niejawnych po wyłonieniu kandydata do zatrudnienia.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 8 stycznia 2021

w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 72621"
na adres:
Komenda Powiatowa Policji
ul. Białostocka 69b
16-100 Sokółka

zeskanowane dokumenty rekrutacyjne można przesłać na adres email: komendant.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl
lub
przesłać za pomocą platformy ePUAP.
 • Dokumenty należy złożyć do: 08.01.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

Udostępnił: Magdalena Kraszyńska

Komórka organizacyjna: Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 24.12.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×