Biuro - zdjęcie 2
Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
16-100 Sokółka Ul. Białostocka 69b
print as PDF
Ogłoszenie nr 113454 / 06.01.2023
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: kancelaryjnych Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Ewidencjonuje wszelkie przesyłki wpływające do KPP w Sokółce zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przedkłada je Komendantowi Powiatowemu Policji lub jego Zastępcy do dekretacji. Przekazuje korespondencję właściwym komórkom organizacyjnym zgodnie z dekretacją, bezzwłocznie doręcza adresatom korespondencję pilną.
 • Zapewnia obsługę sekretarsko – biurową Komendanta Powiatowego Policji oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji tj. przyjmuje interesantów i współpracowników osobiście lub przez telefon, udziela im informacji lub kieruje do innych pracowników jednostki, organizuje narady i odprawy służbowe zgodnie z poleceniem przełożonego.
 • Przygotowuje i dostarcza do Urzędu Pocztowego korespondencję wytworzoną przez komórki organizacyjne KPP w Sokółce. Przygotowuje przesyłki jawne poczty specjalnej zgodnie z przepisami.
 • Przygotowuje do doręczenia korespondencję adresowaną do Prokuratury Rejonowej w Sokółce oraz Sądu Rejonowego w Sokółce poprzez wpisanie jej do Książki doręczeń korespondencji do Prokuratury i Sądu.
 • Codziennie odbiera przesyłki adresowane do Komendy Powiatowej Policji w Sokółce i imienne do funkcjonariuszy, pocztę e-mail wpływającą na ogólną skrzynkę KPP w Sokółce oraz korespondencję wpływającą na skrzynkę ePUAP.
 • Odbiera od dyżurnych KPP w Sokółce telegramy i dokumenty wpływające do jednostki.
 • Odbiera z dyżurki KPP w Sokółce ampułki z zabezpieczoną krwią do badań, kwituje ten fakt w rejestrze, następnie ewidencjonuje w ewidencji pobranej krwi i przygotowuje do wysyłki Pocztą Specjalną do badań.
 • Dokładnie sprawdza stan zakopertowania przyjmowanej korespondencji i w przypadku uszkodzenia opakowania postępuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów ustawy z dn. 21.11.2008 r. o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów ustawy z dn. 06.04.1990 r. o Policji
 • znajomość zasad pracy kancelaryjnej
 • umiejętność organizacji pracy własnej, dyspozycyjność, umiejętność współpracy, odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 • praca wykonywana w warunkach biurowych, przy oświetleniu dziennym i sztucznym,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,

 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,

 • brak windy dostosowanej do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym piętrze budynku (parter),

 • stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne, niepodpisane nie będą brane pod uwagę w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Kandydaci o etapach rekrutacji będą powiadamiani telefonicznie.
 • Zatrudnienie nastąpi po uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne (postępowanie prowadzone przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych po wyłonieniu kandydata do zatrudnienia).
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 16 stycznia 2023

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 113454"
na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Sokółce ul. Białostocka 69b 16-100 Sokółka

Zeskanowane dokumenty rekrutacyjne można przesłać na adres email: komendant.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl

Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać za pomocą platformy ePuap

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47-7123-228
 • Dokumenty należy złożyć do: 16.01.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Sokółce tel. 47-7123-211
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl tel. 47-7123-229
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Komendant Powiatowy Policji w Sokółce
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

Udostępnił: Magdalena Martens

Komórka organizacyjna: Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 06.01.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×