Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
15-959 Białystok ul. Zwycięstwa 26B
print as PDF
Ogłoszenie nr 126405 / 14.09.2023
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: ochrony roślin i nawozów Oddział w Mońkach
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzi kontrole podmiotów prowadzących konfekcjonowanie lub wprowadzających do obrotu środki ochrony roślin w tym zaprawiony materiał siewny oraz pobiera próbki środków ochrony roślin w celu wyeliminowania środków niespełniających wymagań jakościowych lub sfałszowanych, ustalenia stanu faktycznego i oceny kontrolowanej działalności
 • prowadzi kontrole prawidłowości stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w tym pobiera próby płodów rolnych do analizy na pozostałości środków ochrony roślin w celu wyeliminowania zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska
 • prowadzi kontrole przedsiębiorców/podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin w celu zapewnienia ich realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • prowadzi kontrole przedsiębiorców/podmiotów upoważnionych do prowadzenia szkoleń w celu zapewnienia wysokiego poziomu szkoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • przeprowadza ankietowanie w wytypowanych gospodarstwach w celu monitorowania zużycia środków ochrony roślin w najważniejszych gospodarczo uprawach
 • uczestniczy w kontrolach fitosanitarnych wprowadzania, przemieszczania, przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w tym pobierania prób roślin, produktów roślinnych, przedmiotów, podłoży, gleby w celu stwierdzenia występowania i rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych oraz zaopatrzenia w świadectwa fitosanitarne, paszporty lub inne dokumenty wynikające z przepisów UE lub umów międzynarodowych
 • uczestniczy w kontrolach i ocenach materiału siewnego w celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiału siewnego w obrocie
 • przyjmuje wnioski o wpis do rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora. Opracowuje dane w celu sporządzenia planów i sprawozdań
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata Praca w jednostkach związanych z rolnictwem, ogrodnictwem lub dziedzinami pokrewnymi.
 • znajomość ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. 2023 poz. 288 ze zmianami)
 • znajomość ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2023, poz. 569 t.j.)
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dn. 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1, z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 poz. 340 ze zmianami)
 • znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • znajomość ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 poz. 221 t.j.)
 • obsługa komputera
 • komunikatywność
 • Prawo jazdy kat.B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze, lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok praca w jednostkach administracji publicznej
Co oferujemy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca biurowa w Oddziale w Mońkach połączona z częstymi wyjazdami w teren i  wysiłkiem fizycznym. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał). Praca przy monitorze ekranowym powyzej 4 godzin, obsługa urzadzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, faks, niszczarka).  Zagrożenie korupcją.

 

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 856521154

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 22 września 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 126405"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku ul. Zwycięstwa 26B, 15-959 Białystok
 • Dokumenty należy złożyć do: 22.09.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (dalej: WIORiN), z siedzibą: ul. Zwycięstwa 26B, 15-959 Białystok, kontakt: wi-bialystok@piorin.gov.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@ochronadanych.hub.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez ADO usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w związku z realizacją wskazanych wyżej celów i zgodnie z przepisami prawa.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

Udostępnił: Agnieszka Zalewska

Komórka organizacyjna: Dział Finansowy

Wprowadzono: 14.09.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×