Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku
15-740 Białystok ul. Antoniukowska 11
print as PDF
Ogłoszenie nr 104178 / 11.08.2022
Dołącz do nas jako:

starszy referent

Do spraw: kadr i archiwum Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzi kompleksowo sprawy kadrowe
 • prowadzi archiwum zakładowe
 • prowadzi ewidencję mandatów karnych
 • ewidencjonuje skargi i wnioski
 • koordynuje proces sporządzania opisów stanowisk pracy i wartościowania
 • przygotowuje sprawozdania dotyczące spraw kadrowych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie lub branżowe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w obszarze zarządzania kadrami
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • podstawowa znajomość przepisów prawa pracy
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikatywność, organizacja pracy, rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe administracja
 • przeszkolenie: obsługa komputera w zakresie programów kadrowo- płacowych
 • doświadczenie w pracy w jednostkach z sektora finansów publicznych w obszarze kadr
Co oferujemy

- stabilne zatrudnienie – umowa o pracę

- benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. trzynastka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe

- możliwość rozwoju zawodowego

- szkolenia, kursy

- dofinansowanie do wypoczynku

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze

- możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego

- możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia – po zdanym egzaminie – do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia

 

 

 

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

-  praca  administracyjno-biurowa
 - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy

-  częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 

Praca wykonywana w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej 11.

Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie dostępności dla  osób   na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy),  natomiast brak jest pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych dla osób na wózkach inwalidzkich.

Dodatkowe informacje

Informacje o kolejnych etapach naboru będą dostępne na stronie internetowej WIJHARS w Białymstoku: http://wijhar.pbip.pl/ w zakładce: Ważne informacje.

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane.

CV i list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej  urzędu.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-747-97-40.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzającego przeszkolenie obsługi komputera w zakresie programów kadrowo-płacowych
calendar icon

Aplikuj

do 22 sierpnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 104178"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Antoniukowska 11, 15-740 Białystok

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.08.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
   
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  - Administrator danych i kontakt do niego: Podlaski Wojewódzki Inspektor Jakości  Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Antoniukowska 11, 15-740 Białystok

  -  Kontakt do inspektora ochrony danych: rlewoc@ijhars.gov.pl

  -  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie      cywilnej  oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

  - Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,

  - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z  przepisów o archiwizacji

  Uprawnienia:

  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  Podstawa prawna przetwarzania danych:

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wytworzył/odpowiada: Podlaski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku

Udostępnił: Elżbieta Kuźmicka

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Wprowadzono: 11.08.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×