Biuro - zdjęcie 2
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
15-003 Białystok Sienkiewicza 65
print as PDF
Ogłoszenie nr 103525 / 30.07.2022
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

w Zespole ds. Nieruchomości Mieszkaniowych i Socjalnych Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi postępowania i sporządza decyzje administracyjne w przedmiocie równoważników pieniężnych za brak i remont lokalu mieszkalnego.
 • Prowadzi sprawy mieszkaniowe oraz dokumentację z zakresu gospodarki mieszkaniowej.
 • Prowadzi postępowaia i sporządza decyzje administracyjne w przedmiocie pomocy finansowej na budownictwo.
 • Realizuje zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej nałożonych na KWP w Białymstoku jako organowi II-giej instancji.
 • Sporządza wykazy należności na remont lokalu mieszkalnego oraz miesięcznych list należności za brak lokalu mieszkalnego i sprawdza je pod względem merytorycznym.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu rocznych planów zabezpieczania środków finansowych, dokonuje ich korekty w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz sporządza analizy i informacje dot. wydatków na potrzeby bieżące.
 • Rozpatruje uwagi i wnioski dotyczące spraw mieszkaniowych.
 • Prowadzi postępowania i sporządza decyzje administracyjne w przedmiocie tymczasowych kwater.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok doświadczenia w administracji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 • Komunikatywność
 • Znajomość przepisów postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów z zakresu gospodarki mieszkaniowej, prawa cywilnego i spółdzielczego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata doświadczenia w gospodarce mieszkaniowej
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych.
 • Dyspozycyjność
 • Kreatywność
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Znajomość programów komputerowych Word i Excel
Co oferujemy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Kontakt telefoniczny mailowy oraz osobisty z klientami zewnętrznymi (policjantami i pracownikami KWP oraz KMP/KPP woj. Podlaskiego).

Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku jednostki.
Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon stacjonarny i komórkowy, komputer, drukarka, szafy biurowe.
Warunki dodatkowe: praca przy świetle naturalnym i sztucznym, pomieszczenie ogrzewane.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Test wiedzy z akresu:

- gospodarki mieszkaniowej

- znajomość przepisów KPA, Ustawy o Policji

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzxającego przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych.
calendar icon

Aplikuj

do 10 sierpnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 103525"
na adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Wydział Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok

z dopiskiem w liście motywacyjnym „ogłoszenie na stanowisko nr 103525”

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 711 36 04
 • Dokumenty należy złożyć do: 10.08.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Wojewódzki Policji
  w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65 kwp@bk.policja.gov.pl
  Kontakt do inspektora ochrony danych: Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku wyznaczył
  w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Sienkiewicza 65,
  15-003 Białystok, e-mail: iod.kwp@bk.policja.gov.pl. Dane umieszczono na stronie BIP KWP w Białymstoku.
  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko – na podstawie ustawy
  o służbie cywilnej, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z powyższych przepisów) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek).
  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
  Uprawnienia:

  prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie
  w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Udostępnił: Joanna Garbolińska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KWP w Białymstoku

Wprowadzono: 30.07.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×