Biuro - zdjęcie 2
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
15-396 Białystok Kopernika 89
print as PDF
Ogłoszenie nr 72169 / 11.12.2020
Dołącz do nas jako:

specjalista

w Laboratorium Masy, Wydział Usług Metrologicznych
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo o miarach.
 • Realizuje w siedzibie Urzędu i w terenie zadania związane z legalizacją, ekspertyzami i wzorcowaniem przyrządów pomiarowych.
 • Realizuje zadania związane z obsługą EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją).
 • Bierze udział w czynnościach nadzorczo - kontrolnych wynikających z realizacji ustawy Prawo o miarach, o nadzorze rynku.
 • Sporządza dokumentację techniczną z wykonywanych pomiarów.
 • Prowadzi i rozlicza sprawy związane z czynnościami technicznymi i dokumentowaniem ich.
 • Bierze udział w utrzymywaniu systemu zarządzania jakością.
 • Prowadzi pojazd służbowy kat. B.
 • Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych spraw.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
 • Znajomość ustaw: Prawo o miarach, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość obsługi programu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Otwartość na zmiany i chęć rozwoju zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe mile widziane z zakresu fizyki, chemii, elektryki itp
 • Mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
 • Doświadczenie we współpracy z administracją publiczną i uczelniami wyższymi.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Odporność na stres.
 • Dobra organizacja pracy własnej.
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca w terenie i siedzibie Urzędu. Warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.
 • Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno - pomiarowych.
 • Praca wymagająca wysiłku fizycznego, koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie, często pod presją czasu.
 • Sytuacje stresujące w związku z obsługą klientów zewnętrznych.
 • Wyjazdy służbowe.
 • Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
 • Prowadzenie pojazdu służbowego kat. B.
Dodatkowe informacje
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Składane dokumenty (list motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert, wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu, zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru za pomocą poczty elektronicznej/telefonicznie na wskazany w aplikacji adres e-mail/nr telefonu (w tym celu prosimy o podanie adresu poczty e-mail i nr telefonu).
 • Oferty odrzucone można odbierać do 3 miesięcy od terminu ich składania.
 • Ofery odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Proces rekrutacji będzie składał się z trzech etapów: - pierwszy etap - weryfikacja ofert pod względem formalnym, - drugi etap - test spawdzający wiedzę w zakresie znajomości ww. aktów prawnych, na który zostaną zaproszeni tylko kandydaci spełniający ww. wymagania formalne, - trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna. Prosimy o zamieszczenie w swojej ofercie dodatkowej klauzuli o następującej treści: "oświadczam, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji prowadzonym przez Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa."

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
calendar icon

Aplikuj

do 21 grudnia 2020

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
ul. Mikołaja Kopernika 89
15-396 Białystok
(z dopiskiem na kopercie: oferta pracy na stanowisko Specjalisty w Laboratorium Masy w Wydziale Usług Metrologicznych w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku)
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(85) 745 53 56 wew. 16
 • Dokumenty należy złożyć do: 21.12.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  • Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią / Pana danych jest Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku przy ul. Mikołaja Kopernika 89, 15-396 Białystok, tel. 85 745 53 56 wew. 11, oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl.
  • Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 85 745 53 56 wew. 11, oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl.
  • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa, nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 
  • Informacje o wynikach naboru, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, zostaną umieszczone na dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Generalny Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
  • Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od Administratora Danych Osobowych:
   a)       dostępu do swoich danych,

          b)       sprostowania swoich danych,

          c)       usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

          d)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

          e)       przeniesienia swoich danych.

  Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy Administratora Danych Osobowych podany powyżej. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  • Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.  
    

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

Udostępnił: Ewa Hryniewicka

Komórka organizacyjna: Referat Kadr, Płac i Szkolenia/Wydział Obsługi

Wprowadzono: 11.12.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×