Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
15-264 Białystok ul. Ciołkowskiego 2/3
print as PDF
Ogłoszenie nr 114291 / 20.01.2023
Dołącz do nas jako:

specjalista

w Wydziale Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzi czynności wyjaśniające o wykroczenia
 • sporządza wnioski o ukaranie do sądów, wobec sprawców wykroczeń przeciwko środowisku
 • występuje przed sądami w roli pełnomocnika Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, jako oskarżyciel publiczny
 • prowadzi czynności wyjaśniające na terenia działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Delegatury w Łomży i Suwałkach
 • prowadzi rejestry i ewidencje dotyczące prowadzonych czynności wyjaśniających, przygotowuje materiały i dane niezbędne do sporządzania sprawozdań, analiz i informacji z zakresu powierzonych spraw
 • współdziała z innymi organami kontroli, organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w organach ścigania lub wymiarze sprawiedliwości lub organach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub ochrony środowiska
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość prawa: ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, kodeks karny i kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń i kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa Prawo wodne, ustawa o odpadach, ustawa o nawozach i nawożeniu, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawa o lasach, ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania, ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe ochrona środowiska lub inżynieria środowiska lub chemia lub biologia lub biotechnologia lub rolnictwo
Co oferujemy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

• Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (np. uciążliwości zapachowe na składowiskach odpadów, zmienne warunki atmosferyczne)

• Zagrożenie naciskami grup przestępczych

• Zagrożenie korupcją

• Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

• Praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

• Praca zmianowa

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę sporządzenia.
 • Po dokonaniu weryfikacji dokumentów na stronie internetowej urzędu zamieścimy informacje dotyczące kolejnych etapów procedury kwalifikacyjnej.
 • Zachęcamy do zapoznania się z Procedurą naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń dla kandydata zamieszczonych na stronie internetowej urzędu www.bialystok.wios.gov.pl w zakładce "Praca" i następnie "Nabór do służby cywilnej".
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • Sprawdzian wiedzy i umiejętności - test wiedzy jednokrotnego wyboru w oparciu o akty prawne zawarte w ogłoszeniu
 • Rozmowa kwalifikacyjna
Pracę możesz rozpocząć od: 2023-03-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 31 stycznia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Ciołkowskiego 2/3
15-264 Białystok
z dopiskiem: „oferta pracy - Specjalista - Białystok”

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
085 742 53 78 wew.112
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.01.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego  „RODO”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok
  tel.: 85 742 53 78, e-mail: sekretariat@bialystok.wios.gov.pl , zwany dalej „Administratorem”

  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:         iod@bialystok.wios.gov.pl

  3. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Administratora.

  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w szczególności są:

  1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w granicach udzielonej dobrowolnie zgody,

  2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

  3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – monitoring wizyjny oraz ewentualne dochodzenia roszczeń,

  4) art. 9 ust. 2 lit. h RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego

  5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi Administrator będzie współpracował w ramach realizacji odrębnych umów cywilnoprawnych w celu postepowania rekrutacyjnego. 

  6. Dane nie są  przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. 

  7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

  2) sprostowania danych (art. 16. RODO),

  3) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

  4) wniesienia  skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.

  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłużej niż okres przewidziany w polskich przepisach prawa tj.: ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach a następnie zostaną zniszczone. 

  9. Podanie danych w dokumentach doręczonych Administratorowi
  w celu prowadzonej rekrutacji jest w pełni dobrowolne. Jednakże wskazać należy, iż Administrator jest zobowiązany do prowadzenia postepowań rekrutacyjnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niepodanie wszystkich danych przewidzianych przepisami prawa może skutkować odmową udziału w ewentualnym postepowaniu rekrutacyjnym.

  10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Wytworzył/odpowiada: Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Udostępnił: Elżbieta Iwanowicz

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacja, Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 20.01.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×