Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
15-264 Białystok ul. Ciołkowskiego 2/3
print as PDF
Ogłoszenie nr 71208 / 17.11.2020
Dołącz do nas jako:

referent prawny

Wydział Prawny
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • - prowadzi sprawy związane z rozpatrywaniem wniosków o umorzenie, odraczanie lub rozłożenie na raty kar pieniężnych
 • - bierze udział przy przygotowywaniu decyzji i postanowień wydawanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
 • - opracowuje projekty niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku i usprawnienia jego pracy
 • - wykonuje analizy prawne i przygotowuje dokumentację na potrzeby wykonania opinii prawnych do obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku
 • - współpracuje oraz ocenia pod względem formalno-prawnym sprawy załatwiane przez inne komórki organizacyjne i Delegatury
 • - monitoruje obowiązujące przepisy prawne dotyczące działalności Wojewódzkiego Inspektoratu i informuje pracowników o ich zmianach
 • - wykonuje kontrole wewnętrzne w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • - znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 • - znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa

- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

- długotrwała pozycja siedząca

- zagrożenie korupcją

- kontakty zewnętrzne - kilka razy w tygodniu ze stronami postępowań

- stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku

- brak windy i podjazdów

- brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę sporządzenia.

Po dokonaniu weryfikacji dokumentów na stronie internetowej urzędu zamieścimy listę kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje dotyczące kolejnych etapów procedury kwalifikacyjnej.

Zachęcamy do zapoznania się z Procedurą naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń dla kandydata zamieszczonych na stronie internetowej urzędu www.wios.bialystok.pl w zakładce Praca --> Nabór do służby cywilnej.

 

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • sprawdzian wiedzy i umiejętności - test wiedzy jednokrotnego wyboru w oparciu o akty prawne zawarte w ogłoszeniu
 • rozmowa kwalifikacyjna
Pracę możesz rozpocząć od: 2021-01-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 27 listopada 2020

na adres:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Ciołkowskiego 2/3
15-264 Białystok
z dopiskiem: „oferta pracy - referent prawny”

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
85 742 53 78 wew. 112
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 27.11.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego  „RODO”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku informuje, iż:

  1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok
  tel.: 85 742 53 78, e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl lub kancelaria@wios.bialystok.pl , zwany dalej „Administratorem”

  2.      We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się                      z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: daneosobowe@wios.bialystok.pl

  3.      Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są powszechnie obowiązujące przepisy prawa: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda.

  4.      Administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.

  5.      Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.

  6.      Dane nie są  przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

  7.      Ma Pani/Pan prawo do:

  1)      dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

  2)      sprostowania danych (art. 16. RODO),

  3)      usunięcia danych (art. 17 RODO),

  4)      ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

  5)      przenoszenia danych (art. 20 RODO),

  6)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

  7)      niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

  8.      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia  skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,

  9.      Administrator ma prawo przechowywać dane osobowe przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.

  10.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz dobrowolną zgodą. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacyjnym. . Dane osobowe zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może ją w każdej chwili odwołać bez skutków dalszego przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

  11.  Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wytworzył/odpowiada: Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Udostępnił: Urszula Męczkowska

Komórka organizacyjna: Kadry i Szkolenia

Wprowadzono: 17.11.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×