Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku
15-601 Białystok ul. Kawaleryjska 70 3
print as PDF
Ogłoszenie nr 70675 / 31.10.2020
Dołącz do nas jako:

referent

Do spraw: obsługi kancelarii tajnej Pion Ochrony Informacji Niejawnych
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • • przyjmuje, rejestruje, przechowuje oraz przekazuje dokumenty niejawne oraz jawne otrzymywane oraz wysyłane
 • • prowadzi bieżącą kontrolę sposobu wykonywania dokumentów niejawnych przez wykonawców
 • • prowadzi kancelarię elektroniczną
 • • przygotowuje dokumenty do archiwizacji
 • • rozlicza miejscowe i zamiejscowe przesyłki niejawne i jawne
 • • współuczestniczy w rozliczaniu wykonawców z powierzonych im dokumentów niejawnych i prowadzeniu bieżących kontroli sposobu ich wytwarzania przez wykonawców technicznych
 • • pracuje z wykorzystaniem systemów i sieci teleinformatycznych
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą kancelarii w urzędach administracji publicznej
 • • znajomość przepisów i zasad pracy kancelaryjnej w tym przeszkolenie specjalistyczne dla personelu kancelarii tajnej
 • • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych w szczególności regulujących funkcjonowanie kancelarii tajnych w resorcie Obrony Narodowej
 • • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "TAJNE" wydanego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • • umiejętność pracy na komputerze - dobra znajomość pakietu Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • • ukończone kursy i szkolenia z obszaru ochrony informacji niejawnych
 • • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "ŚCIŚLE TAJNE" wydanego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub wyrażenie zgody na poddanie się poszerzonemu postepowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "ŚCIŚLE TAJNE".
Co oferujemy
 • stabilna i ciekawa praca
 • regularnie wypłacane wynagrodzenie
 • dodatek stażowy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy

 

Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca biurowa
 • praca w pomieszczeniu na II piętrze
 • narzędzia i materiały pracy: w szczególności komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • brak oznaczeń dla niewidomych
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja ofert
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • test wiedzy

 

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-01-04
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia z obszaru ochrony informacji niejawnych
 • • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
calendar icon

Aplikuj

do 30 listopada 2020

w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 70675"
na adres:
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku
ul. Kawaleryjska 70/3
15-601 Białystok
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
261 398 435
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku

Udostępnił: Bogdan Podgajecki

Komórka organizacyjna: Sekcja Ogólna

Wprowadzono: 31.10.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×