Białystok - panorama
Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku
15-370 Białystok ul. gen. Józefa Bema 100
print as PDF
Ogłoszenie nr 111642 / 05.12.2022
Dołącz do nas jako:

radca prawny

W Referacie Prawnym
#administracja publiczna #prawo

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • opracowuje opinie prawne w sprawach zleconych przez Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej celem przedstawienia stanu prawnego zleconych mu spraw;
 • zastępuje prawnie i procesowo Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w rozprawach sądowych w celu należytego zabezpieczenia interesów POSG;
 • opisuje pod względem legislacyjnym projekty normatywne aktów prawnych celem należytego zabezpieczenia informacji w POSG;
 • opracowuje informacje dla Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej dotyczące przepisów obowiązujących w Straży Granicznej celem należytego zabezpieczenia informacji w POSG;
 • uczestniczy w przygotowaniu umów zawieranych przez Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej celem zapewnienia zgodności z prawem zawieranych umów;
 • uczestniczy w prowadzonych w imieniu Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej rokowaniach zmierzających do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego;
 • udziela informacji o obowiązujących przepisach na wniosek organizacji społecznych i zawodowych działających na terenie POSG, a także funkcjonariuszom i pracownikom pełniącym służbę lub zatrudnionym w POSG w zakresie przepisów mających wpływ na ich prawa i obowiązki wynikające ze stosunku służby lub pracy w Straży Granicznej.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze; aplikacja radcowska i złożony egzamin radcowski.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata i 6 miesięcy w obszarze prawa
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Bardzo dobra znajomość prawa
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 • praca administracyjno - biurowa w systemie jednozmianowym w siedzibie Urzędu;
 • obsługa interesanta zewnętrznego;
 • praca przed monitorem ekranowym powyżej połowy czasu pracy;
 • praca na I piętrze budynku bez windy i podjazdów, w którym nie ma pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • narzędzia i materiały do pracy: komputer, dukarka, kserokopiarka, telefon, niszczarka. 
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi 2 377,39 zł brutto + dodatek stażowy
 • Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub listownie. Oferty nadane po terminie nie będą rozpatrywane
 • Rozpatrzeniu nie bądą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty które nie zawierają kompletu wymaganych oraz opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydatki / kandydata dokumentów lub oświadczeń
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • Po wyłonieniu ofert spełniających wymagania formalne planujemy wykorzystać metody selekcji właściwej (np. sprawdzian wiedzy, zadanie praktyczne, rozmowa kwalifikacyjna) określone w treści procedury naboru obowiązującej w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej dostępnej na stronie internetowej POSG www.podlaski.strazgraniczna.pl
 • Na ww. stronie internetowej zamieszczono również do wykorzystania wzór wymaganych oświadczeń, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 9:
  http://podlaski.strazgraniczna.pl/download/15/161862/Zalaczniknr9oswiadczenia-stanowiskakorpususluzbycywilnej.pdf

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • List motywacyjny lub podanie (opatrzone datą i własnoręcznym podpisem)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 25 grudnia 2022

na adres:
ul. gen. Józefa Bema 100
15-370 Białystok
z dopiskiem: "oferta pracy - radca prawny / ogłoszenie nr 111642"
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
727-009-532
 • Dokumenty należy złożyć do: 25.12.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ul. gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok, tel. 85 714 50 01, faks 85 714 57 01, email: komendant.posg@strazgraniczna.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ul. gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok, tel. 85 714 51 50, faks 85 714 57 26, email: woi.posg@strazgraniczna.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ul. gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok, tel. 85 714 50 01, faks 85 714 57 01, email: komendant.posg@strazgraniczna.pl
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Udostępnił: Katarzyna Matys

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 05.12.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×