Biuro - zdjęcie 2
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
15-396 Białystok ul. Kopernika 89
print as PDF
Ogłoszenie nr 96413 / 06.04.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor

Wydział Obsługi - Referat Administracyjno-Gospodarczy

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Realizuje zadania związane z prowadzeniem i obsługą administracyjną sekretariatu Dyrektora Urzędu.
 • Przyjmuje i ewidencjonuje dokumenty przekazywane do sekretariatu.
 • Prowadzi rejestr kancelaryjny Urzędu.
 • Prowadzi kalendarz spotkań i innych wydarzeń służbowych Dyrektora Urzędu oraz czuwa nad terminowością spotkań, potwierdza udział w spotkaniach.
 • Rozlicza koszty podróży służbowych pracowników.
 • Prowadzi archiwum zakładowe Urzędu.
 • Sporządza zapotrzebowanie na materiały biurowe.
 • Tworzy i aktualizuje bazę danych dotyczącą rocznic i obchodów OUM w Białymstoku.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów – ustaw: prawo zamówień publicznych, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i obowiązujących rozporządzeń w tym zakresie tj. rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz kodeks postępowania administracyjnego
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego m. in.: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego
 • Zdolności organizacyjne, komunikatywność
 • Cieszenie się nieposzlakowaną opinią
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 miesiące w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość przepisów – ustawy o służbie cywilnej
 • Ukończona służba przygotowawcza w służbie cywilnej
 • Ukończony kurs kancelaryjno – archiwalny
Co oferujemy

- stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,

- benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. trzynastka), dodatek za wysługe lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- kursy oraz szkolenia,

- atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku pracowników i członków ich rodziny,

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

- możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,

- możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia - po zdanym egzaminie - do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia),

- parking samochodowy oraz stojaki na rowery.

 

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 • Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
 • Praca wymagająca koncentracji, samodzielności jaki i pracy w grupie, często pod presją czasu.
 • Występowanie sytuacji stresujących w związku z obsługą klienta zewnętrznego.
 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
 • Praca wykonywana w Urzędzie i poza Urzędem.
 • Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 • Praca na pierwszym piętrze - budynek bez windy.
 • Warunki pracy są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.
Dodatkowe informacje
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Składane dokumenty (list motywacyjny, CV, wymagane ośwadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/kandydatki, oświadczenia powinny zawierać aktualną datę.
 • Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert, wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu, zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru telefonicznie (na wskazany w aplikacji nr telefonu, w tym celu prosimy o podanie aktualnego nr telefonu). 
 • Oferty odrzucone można odbierać do 3 miesięcy od upływu ich składania. 
 • Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. (85) 878-16-36 wew. 16.
 • Proces rekrutacji będzie składał się z trzech etapów: pierwszy etap - weryfikacja ofert pod względem formalnym, drugi etap - test sprawdzający wiedzę w zakresie znajomości ww. aktów prawnych, na który zostaną zaproszeni tylko kandydaci spełniający ww. wymagania formalne, trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.
 • Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej dostepne na BIP OUM w Białymstoku (bip.bialystok.gum.gov.pl), w zakładce Praca.
 • Prosimy o zamieszczenie w swojej ofercie dodatkowej klauzuli o następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji prowadzonym przez Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Prosimy o zamieszczenie w swojej ofercie dodatkowej klauzuli o następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji prowadzonym przez Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończeniu kursu kancelaryjno-archiwalnego
calendar icon

Aplikuj

do 16 kwietnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
ul. M. Kopernika 89
15-396 Białystok
(z dopiskiem na kopercie: ogłoszenie nr 96413 na stanowisko Inspektora w Wydziale Obsługi w Referacie Administracyjno-Gospodarczym w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku).

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.04.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią / Pana danych jest Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku przy ul. Mikołaja Kopernika 89, 15-396 Białystok, tel. 85 745 53 56 wew. 11, oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl.

  Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu naboru na stanowisko pracy
  w służbie cywilnej.

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 85 745 53 56 wew. 11, oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl.

  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom
  na podstawie odpowiednich przepisów prawa, nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Informacje o wynikach naboru, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru
  na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Generalny Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

  Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od Administratora Danych Osobowych:

  a)       dostępu do swoich danych,

  b)       sprostowania swoich danych,

  c)       usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  d)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

  e)       przeniesienia swoich danych.

  Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy Administratora Danych Osobowych podany powyżej. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi
  do organu nadzorczego (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.  

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

Udostępnił: Joanna Potrykus

Komórka organizacyjna: Referat Kadr, Płac i Szkolenia/Wydział Obsługi

Wprowadzono: 06.04.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×