Biuro - zdjęcie 2
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
15-396 Białystok ul. Kopernika 89
print as PDF
Ogłoszenie nr 76969 / 14.04.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor

Wydział Obsługi - Referat Administracyjno - Gospodarczy
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Sporządza polecenia przelewu w systemie bankowości elektronicznej w czasie umożliwiającym terminową regulację zobowiązań.
 • Sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty finansowe i dowody księgowe.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu projektów planów inwestycyjnych oraz planów zakupowych.
 • Gospodaruje składnikami majątkowymi Urzędu, w tym prowadzi ich ewidencję i utylizację.
 • Opracowuje projekty umów i aneksy w obsługiwanym obszarze, analizuje umowy przesyłane przez kontrahentów z punktu widzenia interesów OUM w Białymstoku, uzyskuje akceptację treści umów przez radcę prawnego i głównego księgowego.
 • Przygotowuje decyzje, wytyczne, polecenia, instrukcje i upoważnienia wydawane przez kierownictwo w zakresie właściwości Wydziału Obsługi.
 • Prowadzi gospodarkę samochodową i obsługę transportową.
 • Realizuje zadania inwestycyjne w ramach przyznanych środków oraz sporządza okresowe i roczne sprawozdania z ich realizacji.
 • Zaopatruje OUM w Białymstoku w niezbędne materiały i akcesoria według bieżących potrzeb, oraz prowadzi sprawy z zakresu udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi.
 • Prowadzi rozpoznania i analizy rynku potencjalnych wykonawców w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi.
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych.
 • Opracowuje plan zamówień publicznych OUM w Białymstoku.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, finansów publicznych, o służbie cywilnej, z zakresu rachunkowości
 • Biegła znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego m. in.: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego
 • Otwartość na zmiany i chęć rozwoju zawodowego
 • Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres i odpowiedzialność
 • Cieszenie się nieposzlakowaną opinią
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe w dziedzinie zamówień publicznych
 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • Znajomość klasyfikacji środków trwałych oraz gospodarowania składnikami majątkowymi a także zasad przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych
 • Prawo jazdy kategorii B
Co oferujemy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
 • Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą.
 • Praca wymagająca koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie, często pod presją czasu.
 • Sytuacje stresujące w związku z obsługą klientów zewnętrznych.
 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
 • Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 • Warunki pracy są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.
 • Praca na pierwszym piętrze - budynek bez windy.
Dodatkowe informacje
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Składane dokumenty (list motywacyjny, CV, wymagane ośwadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/kandydatki, oświadczenia powinny zawierać aktualną datę.
 • Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert, wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu, zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru telefonicznie (na wskazany w aplikacji nr telefonu, w tym celu prosimy o podanie aktualnego nr telefonu). 
 • Oferty odrzucone można odbierać do 3 miesięcy od upływu ich składania. 
 • Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. (85) 878-16-36 wew. 16.
 • Proces rekrutacji będzie składał się z trzech etapów: pierwszy etap - weryfikacja ofert pod względem formalnym, drugi etap - test sprawdzający wiedzę w zakresie znajomości ww. aktów prawnych, na który zostaną zaproszeni tylko kandydaci spełniający ww. wymagania formalne, trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.
 • Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej (dostępne na BIP OUM w Białymstoku (bip.bialystok.gum.gov.pl)., w zakładce Praca).
 • Prosimy o zamieszczenie w swojej ofercie dodatkowej klauzuli o następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji prowadzonym przez Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 24 kwietnia 2021

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 76969"
na adres:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
ul. M. Kopernika 89
15-396 Białystok
(z dopiskiem na kopercie: ogłoszenie nr 76969 na stanowisko Inspektora w Referacie Administracyjno - Gospodarczym w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku).

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.04.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią / Pana danych jest Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku przy ul. Mikołaja Kopernika 89, 15-396 Białystok, tel. 85 745 53 56 wew. 11, oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl.

  Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu naboru na stanowisko pracy
  w służbie cywilnej.

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 85 745 53 56 wew. 11, oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl.

  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom
  na podstawie odpowiednich przepisów prawa, nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Informacje o wynikach naboru, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru
  na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Generalny Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

  Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od Administratora Danych Osobowych:

  a)       dostępu do swoich danych,

  b)       sprostowania swoich danych,

  c)       usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  d)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

  e)       przeniesienia swoich danych.

  Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy Administratora Danych Osobowych podany powyżej. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi
  do organu nadzorczego (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.  

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

Udostępnił: Joanna Potrykus

Komórka organizacyjna: Referat Kadr, Płac i Szkolenia/Wydział Obsługi

Wprowadzono: 14.04.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×