Biuro - zdjęcie 26 - plan budynku
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych
38-700 Ustrzyki Dolne ul. Pionierska 10
print as PDF
Ogłoszenie nr 115740 / 14.02.2023
Dołącz do nas jako:

inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych przewidzianych przepisami Prawa budowlanego
 • Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • Prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych
 • Przyjmowanie stron postępowania
 • Przeprowadzanie inspekcji budów, obiektów użytkowanych, w tym przeprowadzanie kontroli obowiązkowych
 • Inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji
 • Znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Umiejętność obsługi komputera, systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe budowlane
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia budowlane
 • Doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy
 • Praca polegająca na prowadzeniu postępowań administracyjnych, zbieraniu i analizie materiału dowodowego oraz analizie dokumentacji projektowej, sporządzaniu projektów aktów administracyjnych, przyjmowaniu interesantów oraz udzielaniu informacji telefonicznych, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Obsługa urządzeń biurowych (komputer, ksero, fax, niszczarka)
 • Praca również poza siedzibą Inspektoratu na terenie Powiatu Bieszczadzkiego polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli budów i obiektów użytkowanych, kontroli obowiązkowych oraz sprawdzających wykonanie decyzji
 • Siedziba Inspektoratu znajduje się na I piętrze, budynek nie posiada windy, toaleta nie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym

 

Dodatkowe informacje
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Uchybienie temu obowiązkowi oraz brak wymaganych dokumentów i oświadczeń będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych.

Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub e-mailem (w składanych dokumentach należy podać nr telefonu lub e-mail) brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty.

Oferty nie spełniające wymagań oraz osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 471 16 76 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dowodu osobistego
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 28 lutego 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 115740"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Ustrzykach Dolnych
ul. Pionierska 10
38-700 Ustrzyki Dolne
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych, ul. Pionierska 10, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. 13 471 16 76

  Kontakt do inspektora ochrony danych: ustrzykidolne@pinb.info.pl

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Informacje o odbiorcach danych: członkowie komisji rekrutacyjnej, kadry Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych.

  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

  Uprawnienia:

  Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych: żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej  prawo do wniesienia skargi do  organu nadzorczego.

  Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych

Udostępnił: Jan Demko

Komórka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wprowadzono: 14.02.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×