Rzeszów - panorama
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
35-959 Rzeszów Ul. Jana III Sobieskiego 10
print as PDF
Ogłoszenie nr 99879 / 01.06.2022
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: analizy danych opracowania w Podkarpackim Ośrodku Badań Regionalnych
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przygotowuje analizy krótkookresowe i informacje bieżące o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego oraz analizy porównawcze z innymi województwami z zakresu rolnictwa,
 • Opracowuje zbiorcze informacje statystyczne (m.in. biuletyny, publikacje, raporty),
 • Współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie prowadzenia badań wspólnych, w tym: przygotowuje konspekty badań realizowanych w ramach współpracy z jednostkami o zasięgu regionalnym, prowadzi prace związane z rozpoznaniem możliwości wykorzystywania źródeł pozastatystycznych do analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego,
 • Udziela informacje o metodologii i źródłach danych statystycznych oraz o sposobach ich pozyskiwania.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w zakresie przygotowywania opracowań analitycznych
 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów oraz organizacja własnej pracy,
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy,
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe,
 • Umiejętność poszukiwania informacji,
 • Umiejętność współpracy,
 • Umiejętność efektywnej komunikacji interpersonalnej i pisemnej,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Orientacja na klienta/interesanta,
 • Biegła znajomość programu MS Word, MS Excel,
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej,
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe wyższe rolnicze lub pokrewne
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Umiejętność wykorzystania różnych źródeł informacji do prowadzenia analiz statystycznych,
 • Znajomość programu ArcGIS ,
 • Szkolenie (kurs) dotyczący analizy statystycznej,
 • Umiejętność tworzenia materiałów informacyjnych.
Co oferujemy
 • Stabilna praca
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Stałe wynagrodzenie,
 • Dodatek stażowy za wieloletnią pracę w wysokości 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • Możliwość dokształcania się i podnoszenia  kwalifikacji zawodowych,
 • Możliwość indywidualnego rozkładu czasu pracy,
 • Możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą Urzędu (praca zdalna),
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Dofinansowanie do zakupu okularów,
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • Oferta grupowego ubezpieczenia pracowniczego.

 

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Urzędu,
 • Praca biurowa,
 • Praca przy monitorze ekranowym,
 • Wykonywanie zadań pod presją czasu,
 • Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Użytkowanie sprzętu biurowego,
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • W budynku znajduje się winda,
 • Przed budynkiem od strony ul. Kopernika znajduje się winda dla wózków inwalidzkich.
Dodatkowe informacje
 • Zachęcamy do przesyłania tylko tych dokumentów, które są wymagane w ofercie.
 • Oferty złożone lub nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia,
 • W ofercie należy podać numer ogłoszenia oraz stanowisko na które składana jest oferta.
 • Oświadczenia muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata - w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
 • W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.
 • Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym jeśli mają być brane pod uwagę muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.
 • Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego,
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru,
 • W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagane w ogłoszeniu dokumenty powinny być przesłane w formie skanów, a następnie oryginały własnoręcznie podpisanych dokumentów, winny być dostarczone do Komisji nie później niż w dniu osobistej prezentacji.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 14 czerwca 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 99879"
na adres:
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
ul. Jana III Sobieskiego 10
35 – 959 Rzeszów
Dokumenty aplikacyjne mogą być składane również w formie elektronicznej na Platformie ePUAP (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /3599kkchr7/SkrytkaESP ) albo poczty elektronicznej na adres RekrutacjeUSRZE@stat.gov.pl . Dokumenty składane przez ePUAP muszą być opatrzone podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
17 8535210 wewn. 304 lub 305
 • Dokumenty należy złożyć do: 14.06.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w służbie cywilnej

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że:

  1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Jana III Sobieskiego 10;

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail – IOD_USRZE@stat.gov.pl lub numerem telefonu 178535210, wewn. 304;

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego oraz wyborem najlepszego kandydata do pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie wskazanym w art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i art. 26 i 33 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, natomiast inne dane na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie; 

  4) Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do umożliwienia przeprowadzenia rekrutacji w formie zdalnej mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi techniczne i organizacyjne na rzecz Urzędu lub osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom;

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska;

  6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii,

  b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  c) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

  d) żądania usunięcia danych osobowych,

  e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną     sytuacją;

  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO;

  8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej jest obligatoryjne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, a ich przekazanie zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie. Podanie danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana wyraźniej zgodzie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

  Kandydaci do pracy są zobowiązani do zamieszczenia zgody o następującej treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko …………………………………..…………………… nr oferty ……………………..

  Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.

   

  Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych do niego dokumentach zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  * - wymagane, jeżeli  przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

   

  Ważne: Wymagane oświadczenia muszą być czytelne i własnoręcznie podpisane.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Udostępnił: Lucyna Kołodziej-Sitek

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 01.06.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×