Biuro - zdjęcie 2
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
35-036 Rzeszów Ul. Dąbrowskiego 30
print as PDF
Ogłoszenie nr 82516 / 06.08.2021
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: obsługi bankowej w Wydziale Finansów
#administracja publiczna #finanse publiczne
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przygotowuje przelewy bankowe w formie elektronicznej, w tym również zlecenia płatności.
 • Przygotowuje dokumenty bankowe w sprawach umów dotyczących rachunków bankowych, kart wzorów podpisów oraz ich zmian.
 • Przygotowuje przelewy list dodatkowych należności pieniężnych w formie tzw. zrzutów do systemu bankowości elektronicznej.
 • Przygotowuje zlecenia przekazów pocztowych w formie elektronicznej.
 • Prowadzi obsługę mikrorachunków bankowych w systemie NBP Collect.
 • Archiwizuje wytworzoną dokumentację służbową.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe - powyżej roku pracy w komórkach finansowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych
 • Biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub wyższe z ukończonymi ekonomicznymi studiami podyplomowymi
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej
 • Poddanie się procedurze sprawdzającej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego
Co oferujemy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Umowa o pracę
 • Stabilne zatrudnienie
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Jednozmianowy system pracy. Praca przed monitorem ekranowym w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • List motywacyjny podpisz odręcznie.
 • W dokumentach aplikacyjnych podaj numer ogłoszenia.
 • Oświadczenia powinny być zgodne z treścią podaną w ogłoszeniu.
 • Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w komercyjnych portalach internetowych oraz źródłach informacji o podobnym charakterze.
 • Do udziału w rekrutacji zachęcamy również osoby nierpełnosprawne.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • Weryfikacja ofert pod względem formalnym.
 • Test wiedzy.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających wskazane doświadczenie zawodowe np.: zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej - kopie dokumentów potwierdzających takie doświadczenie
calendar icon

Aplikuj

do 16 sierpnia 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 82516"
na adres:
Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 821 2672
 • Dokumenty należy złożyć do: 16.08.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzania o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

   1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów;

  2.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko pracy na podstawie  Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

  3.   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej)  jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie  zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;

  4.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu może zatrudnić na tym samym stanowisku  inną osobę spośród kandydatów, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

  5.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w zakresie realizacji procesu rekrutacji;

  6.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  a)    żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

  b)    sprostowania swoich danych na podstawie art.16 RODO

  c)    ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;

  7.    Pani/Pana dane nie będą  poddawane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

  8.    Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unia Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

  9.    W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie:

  a)    listownie na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie;

  b)    e-mailowo na adres: iod.kwp@rz.policja.gov.pl

  10.   W przypadku jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Udostępnił: Katarzyna Walas-Pondo

Komórka organizacyjna: Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie

Wprowadzono: 06.08.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×