Biuro - zdjęcie 2
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
35-959 Rzeszów ul. Grunwaldzka 15
print as PDF
Ogłoszenie nr 129301 / 14.11.2023
Dołącz do nas jako:

radca prawny

Do spraw: udzielania pomocy prawnej w Zespole Radców Prawnych
#administracja publiczna #oświata i wychowanie
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pełni służbę publiczną realizując zadania Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w szczególności nad szkołami i placówkami w województwie podkarpackim, wspomagając ich rozwój. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi obsługę prawną kuratorium w celu właściwego stosowania przepisów prawnych oraz zastępstwa procesowego przed sądem administracyjnym i sądami powszechnymi.
 • Opracowuje projekty wewnętrznych aktów prawnych.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych oraz uchwał jednostek samorządu terytorialnego w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Udziela porad pracownikom kuratorium i wydaje opinie w celu pomocy przy załatwieniu spraw.
 • Aktualizuje przepisy prawne w celu stosowania ich przez pracowników.
 • Informuje kierownictwo kuratorium o zmianach w stanie prawnym w zakresie działalności kuratorium.
 • Wykonuje inne zadania związane z obsługą prawną kuratorium, zlecone przez kuratora.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie studia prawnicze ukończone w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat
 • a ponadto:
 • oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. kandydat nie pracował , nie pełnił służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był współpracownikiem tych organów w rozumieniu ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Oświadczenie to składają kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wysoka kultura osobista
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Duża motywacji do pracy
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach. Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Pomieszczenia biurowe znajdują się na 1 piętrze. Budynek posiada windę, pomieszczenia sanitarno-higieniczne są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia, aby spełniły wymogi formalne, muszą być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem.
 • Kandydaci muszą spełniać wszystkie "wymagania niezbędne" jak również złożyć wszystkie "dokumenty i oświadczenia niezbędne".
 • Za datę nadesłania oferty uznaje się datę wpływu do urzędu (do ofert składanych osobiście) lub datę stempla pocztowego. 
 • Proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze ok. 3000 zł + dodatek za staż pracy 
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

test i rozmowa kwalifikacyjna

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. kandydat nie pracował , nie pełnił służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był współpracownikiem tych organów w rozumieniu ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Oświadczenie to składają kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 24 listopada 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 129301"
na adres:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
kancelaria pok. 113a
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
17 867 11 25,
 • Dokumenty należy złożyć do: 24.11.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana          danych osobowych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (dalej: KO w Rzeszowie). Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.
   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty. Dane teleadresowe: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, email: kuratorium@ko.rzeszow.pl, tel. 17 867-11-42.
  Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w KO w Rzeszowie służy następujący adres email: ido@ko.rzeszow.pl lub numer tel. 17 867-11-12.
  KO w Rzeszowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt a, c RODO, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa
  z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
  Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z własciwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym na podstawie umów z KO w Rzeszowie w zakresie utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych),
  W związku z przetwarzaniem przez KO w Rzeszowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
  ·  dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);

  ·  sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);

  ·  usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);

  ·  ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);

  ·  przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);

  ·  prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);

  ·  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

     przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.    

     Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres     korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak   możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

     Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z  KO w Rzeszowie lub naszym inspektorem ochrony danych.

  8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KO w Rzeszowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

   

Wytworzył/odpowiada: Podkarpacki Kurator Oświaty

Jednostka organizacyjna: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Udostępnił: Marta Mazur-Dousery

Komórka organizacyjna: Oddział Kadr i Administracji

Wprowadzono: 14.11.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×