Kraków - panorama
Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
31-123 Kraków ul. Krupnicza 11
print as PDF
Ogłoszenie nr 92868 / 16.02.2022
Dołącz do nas jako:

legalizator

Do spraw: czynności metrologicznych w Wydziale Zamiejscowym w Rzeszowie
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • sprawdzanie przyrządów pomiarowych w celu określenia ich parametrów metrologicznych
 • sporządzanie dokumentacji wykonywanych czynności metrologicznych w celu udokumentowania podjętej decyzji
 • dokonywanie wpisów w rejestrze w celu ewidencjonowania wykonywanych czynności
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • rzetelność, dokładność i systematyczność w pracy
 • prawo jazdy kat B
 • dyspozycyjność ( szkolenia i wyjazdy służbowe )
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność w relacjach z klientem
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność interpretacji aktów prawnych ( ustaw, rozporządzeń )
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe preferowane techniczne lub w zakresie nauk ścisłych
 • znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie dokumentacji metrologicznej
 • znajomość podstawowych aktów prawnych normujących funkcjonowanie administracji miar (Ustawa Prawo o miarach i akty wykonawcze, Ustawa o systemach oceny zgodności)
 • biegłe posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel
 • podstawowa wiedza techniczna w zakresie przeprowadzania legalizacji, wzorcowań i sprawdzeń przyrządów pomiarowych
 • znajomość zagadnień z zakresu metrologii
 • zdolność do podejmowania wysiłku fizycznego związanego z dorywczym przemieszczaniem ciężarów do 50 kg
 • predyspozycje do samokształcenia
Co oferujemy
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • dokonywanie pomiarów w dziedzinie masy, objętości i przepływu, długości i prędkości, ciśnienia i wielkości elektrycznych
 • stres związany z obsługą klienta
 • praca wymagająca sprawności fizycznej i zdolności manualnych
 • wyjazdy służbowe, prowadzenie samochodu służbowego
 • praca wymagająca dorywczego przenoszenia i dźwigania ciężarów dopuszczalnych przepisami prawa
 • praca w laboratorium pomiarowym
 • praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
 • praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych
 • praca wykonywana w siedzibie i w terenie poza siedzibą Urzędu
 • budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 853 64 96. Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie lub 12 422-18-67 wew. 24 Wydział Obsługi - Referat Kadr i Szkolenia.
Pracę możesz rozpocząć od: 2022-04-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 1 marca 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 92868"
na adres:
Okręgowy Urząd Miar
Krupnicza 11
31-123 Kraków

Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 01.03.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Okręgowy Urząd Miar w Krakowie z siedzibą pod adresem ul. Krupnicza 11, 31-123 Kraków
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych w Okręgowym Urzędzie Miar w Krakowie kontakt email: ido@urzadmiar.krakow.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcą danych osobowych będzie Główny Urząd Miar w Warszawie, z siedzibą pod adresem ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Miar w Krakowie

Udostępnił: Jadwiga Woźniak

Komórka organizacyjna: Referat Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 16.02.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×