Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
35-101 Rzeszów ul.Langiewicza 28
print as PDF
Ogłoszenie nr 121953 / 05.06.2023
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: nadzoru nad nawozami oraz środkami wspomagającymi uprawę roślin Dział Ochrony Roślin i Nawozów
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • współuczestniczy w prowadzonych postępowaniach administracyjnych dotyczących nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", produktów nawozowych UE oraz środków wspomagających uprawę roślin;
 • przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w zakresie nawozów, produktów nawozowych UE i środków wspomagających uprawę roślin;
 • współuczestniczy w kontrolach wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", produktów nawozowych UE i środków wspomagających uprawę roślin;
 • przygotowuje projekty pism z zakresu wykonywanych zadań;
 • współuczestniczy w przygotowaniu wytycznych i instrukcji dla Oddziałów, mających na celu prawidłowe realizowanie zadań w ramach nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", produktów nawozowych UE oraz środków wspomagających uprawę roślin;
 • opracowuje roczne sprawozdanie z zakresu nadzoru nad nawozami, nawozami oznaczonymi znakiem "NAWÓZ WE" produktami nawozowymi UE oraz środkami wspomagającymi uprawę roślin;
 • kieruje samochodem służbowym ( możliwe wspólne wyjazdy ze współpracownikami) w celu realizacji zadań służbowych w terenie).
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B /własnoręcznie podpisane i opatrzone datą/;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca biurowo-terenowa;
 • wyjazdy w teren, prowadzenie samochodu służbowego kat. B /możliwy przewóz współpracowników/;
 • możliwy sporadyczny kontakt z pyłem pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego;
 • kontakt ze środkami ochrony roślin i nasionami zaprawionymi;
 • możliwy kontakt z mikroorganizmami chorobotwórczymi;
 • praca na wysokości do 3 metrów /przy pobieraniu prób/;
 • praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych /m.in. drukarka, kserokopiarka, niszczarka/;
 • pomieszczenia biurowe Działu znajdują się na I pietrze, brak windy;
  pomieszczenia sanitarno - higieniczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • parking dostępny dla pracowników;
 • obsługa klientów zewnętrznych;
 • zagrożenie korupcją.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • W liście motywacyjnym proszę wskazać nazwę stanowiska, na które jest ogłoszenie o naborze oraz numer ogłoszenia,
 • List motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane z datą / wzory oświadczeń pod ogłoszeniem o naborze na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie/;
 • Tylko osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie i droga elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego;
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna; test wiedzy - jeżeli do II etapu postępowania zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób.

Rozmowa kwalifikacyjna i test wiedzy obejmują znajomosć przepisów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B /własnoręcznie podpisane i opatrzone datą/
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko pracy objęte naborem /własnoręcznie podpisane i opatrzone datą/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 20 czerwca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 121953"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
sekretariat /parter/
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie - zakładka PRACA, pod ogłoszeniem o naborze.
Oświadczenia muszą być odręcznie podpisane i opatrzone datą.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
17 85 00 377
 • Dokumenty należy złożyć do: 20.06.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, 35-101 Rzeszów, ul. Langiewicza 28; e-mail: wi-rzeszow@piorin.gov.pl; tel: 178500370, fax: 178500371
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: iodo-rzeszow@piorin.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie w zakresie procesu rekrutacji oraz utrzymania serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych ( Centralny Ośrodek Informatyki w Warszawie)
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin I Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

Udostępnił: Małgorzata Siuśta

Komórka organizacyjna: Kadry

Wprowadzono: 05.06.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×