Biuro - zdjęcie 2
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
35-036 Rzeszów Ul. Dąbrowskiego 30
print as PDF
Ogłoszenie nr 75439 / 06.03.2021
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: bezpieczeństwa teleinformatycznego w systemach i sieciach niejawnych w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Koordynuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemach i sieciach teleinformatycznych funkcjonujących w komórkach organizacyjnych KWP w Rzeszowie i Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie.
 • Planuje czynności nadzorcze, kontrolne, audytowe, testy bezpieczeństwa, akredytacje systemów, szkolenia zgodnie z dokumentacją bezpieczeństwa poszczególnych systemów niejawnych.
 • Kontroluje zgodność funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych, przeprowadza audyt bezpieczeństwa w niejawnych systemach i sieciach teleinformatycznych, zgodnie z obowiązującą dokumentacją bezpieczeństwa SWB i PBE w komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz OPP w Rzeszowie.
 • Przeprowadza testy bezpieczeństwa w niejawnych systemach i sieciach teleinformatycznych, zgodnie z obowiązującą dokumentacją bezpieczeństwa SWB i PBE.
 • Przeprowadza czynności nadzorcze w stosunku do niejawnych systemów i sieci teleinformatycznych.
 • Przeprowadza proces zarządzania ryzykiem w systemach i sieciach teleinformatycznych umożliwiających dostęp do informacji niejawnych.
 • Prowadzi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla administratorów lokalnych i technicznych, użytkowników (jeżeli procedury tego wymagają) systemów i sieci teleinformatycznych wyznaczonych z komórek organizacyjnych KWP w Rzeszowie i Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, a także ogólnych szkoleń dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Wyjaśnia incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego zaistniałe w niejawnych systemach i sieciach teleinformatycznych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe - powyżej 4 lat w administracji
 • Poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli ściśle tajne.
 • Znajomość ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.
 • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • Znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych.
 • Znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności.
 • Znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.
 • Znajomość zarządzenia 2020 KGP z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji.
 • Znajomość zarządzenia nr 20 MSWiA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Znajomość zarządzenia nr 920 KGP z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.
 • Znajomość struktury systemów operacyjnych Microsoft Windows.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, dyspozycyjność, komunikatywność, asertywność.
 • Umiejętność pracy w zespole, zdolność rozwiązywania problemów, analityczne myślenie, umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Znajomość obsługi komputera, w tym programu biurowego MS Office (Word, Excel).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych.
 • Umiejętność tworzenia (pisania) aplikacji komputerowych.
Co oferujemy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Budynek, w którym znajduje się miejsce pracy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet. Praca w pomieszczeniach przy naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego. Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia. Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu.
 • Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w komercyjnych portalach internetowych oraz innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
 • Przewidywana kwota zarobków to 4294 brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy.
 • Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających wskazane doświadczenie zawodowe np.: zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwa pracy.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych prosimy o kopie dokumentów potwierdzających takie przeszkolenie.
calendar icon

Aplikuj

do 16 marca 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Wydział Kadr i Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów
Zalecamy wysyłanie dokumentów pocztą.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 821 2672
 • Dokumenty należy złożyć do: 16.03.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzania o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

   

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów;

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko pracy na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

  3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;

  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu może zatrudnić na tym samym stanowisku inną osobę spośród kandydatów, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w zakresie realizacji procesu rekrutacji;

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

  b) sprostowania swoich danych na podstawie art.16 RODO

  c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;

  7. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

  8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unia Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

  9. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie:

  a) listownie na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie;

  b) e-mailowo na adres: iod.kwp@rz.policja.gov.pl

  10. W przypadku jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Udostępnił: Katarzyna Walas-Pondo

Komórka organizacyjna: Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie

Wprowadzono: 06.03.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×