Zboże - zdjęcie kłosów żyta
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie
35-233 Rzeszów ul. Lubelska 46
print as PDF
Ogłoszenie nr 101829 / 02.07.2022
Dołącz do nas jako:

główny księgowy

Główny Księgowy

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi księgi rachunkowe WIJHARS w szczególności dekretuje dowody księgowe zgodnie z Zakładowym Planem Kont w celu klasyfikacji zdarzeń gospodarczych i prawidłowego zaewidencjonowania dokonanych operacji gospodarczych do ksiąg rachunkowych, księguje operacje gospodarcze na podstawie dowodów ksiegowych w komputerowym systemie finansowo - ksiegowym w celu uzyskania bieżącej informacji o dokonanych zdarzeniach gospodarczych , o poniesionych wydatkach i osiąganych dochodach, dokonuje kontroli merytorycznej dokumentów w celu sprawdzenia legalności, zgodności z zawartymi umowami , zgodności z preliminarzem wszystkich operacji gospodarczych w Inspektoracie ( 50% czasu)- samodzielna realizacja zadania.
 • Sprawdza rzetelność i poprawność zapisów księgowych ujętych w księgach rachunkowych poprzez uzgadnianie obrotów kont analitycznych z kontami syntetycznymi oraz uzgadnianie i analiza obrotów i sald kont rozrachunkowych w celu uzyskania bieżącej informacji o zobowiązaniach i należnościach WIJHARS, uzgadnianie poniesionych wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej z kontami kosztowymi w celu wyelimiowania ewentualnych niezgodności oraz uzyskania prawidłowej informacji do sporządzania w terminie analiz i sprawozdań z wykonywania budżetu, ( 15% czasu pracy) - samodzielna realizacja zadania.
 • Sporządza plany finansowe, sprawozdania z dochodów i wydatków Wojewódzkiego Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami ( 10% czasu pracy) - samodzielna realizacja zadania.
 • Prowadzi ewidencję syntetyczną i analityczną wartości majątku środków trwałych i pozostałych środków trwałych ( 5% czasu pracy) samodzielna realizacja zadania.
 • Obsługuje specjalistyczne programy: Trezor, Buza, bankowość elektroniczna (NBP), Płatnik, finansowo - ksiegowy, e -Dok ( 5% czasu pracy) - samodzielna realizacja zadania.
 • Sporządza decyzje budżetowe, pisma dotyczące przesunięć w planie wydatków do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, opracowuje odpowiedzi na przychodzące z PUW pisma ( 5% czasu pracy) samodzielna realizacja zadania.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie Spełnienie jednego z poniższych warunków: a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości, b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, w przypadku ukończenia ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich , ekonomicznych wyższych studiów zawodowych uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych, lub 6-letnia praktyka w księgowości , w przypadku ukończenia średniej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej.
 • Profil wykształcenia : ekonomiczne
 • Znajmość przepisów prawnych : Ustawa o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych, Ustawy o służbie cywilne, Ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Obsługa komputera - programów Trezor, Buza, Płatnik, NBP
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

1) Praca przy monitorze ekranowym: powyżej połowy czasu pracy 2) Korzystanie z samochodu służbowego 3) Praca wykonywana na w/w stanowisku ma charakter administracyjno-biurowy 4) Nie występuje praca na wysokości 5) Występują okresowe wyjazdy służbowe 6) Wyposażenie podstawowe na stanowisku pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon, fax Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: - wejście główne do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych - budynek,w którym mieści się komórka organizacyjna jest piętrowy- 2 kondygnacyjny, pomieszczenia Głównego Księgowego zlokalizowane są na parterze. Ze względu na brak podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych - budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się, brak podjazdu, schody przy wejściu do budynku, ilość stopni 2 - budynek nie posiada windy i ciągi pieszych nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych - przy budynku jest miejsce parkingowe . - pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Dodatkowe informacje

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w formie pisemnej: w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty - w zamkniętych i podpisanych kopertach wraz z podaniem stanowiska oraz numeru ogłoszenia o naborze. Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data ich nadania w placówce pocztowej lub data złożenia w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Rzeszowie) Wszystkie wymagane dokumenty winny być podpisane własnoręcznym podpisem. Oferta kandydata/ kandydatki powinna zawierać dane kontaktowe kandydata/ kandydatki, brak tego wymogu może uniemożliwić skontaktowanie się z osobą, która przejdzie pierwszy etap rekrutacji. Oferty kandydatów/ kandydatek z prowadzonego naboru zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata/ kandydatki lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata/ kandydatki. Dodatkowe informacje pod nr tel. (17) 853-34-38.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Etapy postępowania kwalifikacyjnego po selekcji ofert (spełnienie wymagań formalnych) odbywa się "Test wiedzy", a następnie "'Rozmowa kwalifikacyjna". Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu , przeciwko działalności instytucji panstwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 15 lipca 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
w Rzeszowie, ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem " Oferta dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy- ogłoszenie nr "101829".
 • Dokumenty należy złożyć do: 15.07.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz archiwizacji dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

  3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  b) art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa o służbie cywilnej,

  c) art. 6 ust. 1  lit. a RODO oraz art 9 ust. 2 lit. a RODO.

  4. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w każdym czasie.

  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata i po tym okresie komisyjnie zniszczone.

  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Rzeszowie w zakresie procesu rekrutacji oraz utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.

  7. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

  b) sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

  c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,

  d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  9. Podanie danych osobowych wynikających z art 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej przez osobę przystępującą do naboru jest dobrowolne, jednak niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Bez podania wymaganych danych osobowych udział w naborze nie będzie możliwy.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

  11. Pani/Pana  dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

  12. Inspektor ochrony danych w WIJHARS w Rzeszowie jest dostępny pod adresem e-mail: nadzor_rzeszow@ijhars.gov.pl, tel. 17 853 34 38, do którego można kierować pytania, wnioski i żądania w sprawach ochrony danych osobowych.

   

   

   

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Udostępnił: Marta Brudz

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wprowadzono: 02.07.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×