Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
35-101 Rzeszów ul.Langiewicza 28
print as PDF
Ogłoszenie nr 77740 / 06.05.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: nadzoru fitosanitarnego, nadzoru nasiennego oraz spraw ochrony roślin i techniki w Oddziale w Przeworsku
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • uczestniczy w kontrolach fitosanitarnych w tym pobiera próby roślin, produktów roślinnych, przedmiotów, podłoży, gleby i środków transportu w celu stwierdzenia występowania i rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych;
 • uczestniczy w kontrolach materiału siewnego z urzędu lub na uzasadniony wniosek w celu sprawdzenia jego jakości oraz spełnienia innych wymagań dotyczących: wytwarzania, oceny polowej, oceny cech zewnętrznych, przechowywania i obrotu materiałem siewnym ( w tym modyfikowanym genetycznie);
 • uczestniczy w kontrolach podmiotów prowadzących konfekcjnowanie lub wprowadzających do obrotu środki ochrony roślin w tym zaprawiony materiał siewny oraz pobiera próby środków roślin w celu wyeliminowania środków nie spełniających wymagań jakościowych lub sfałszowanych, ustalenia stanu faktycznego i oceny kontrolowanej działalności;
 • prowadzi rejestrację przedsiębiorców oraz prowadzi urzędowe kontrole u podmiotów wpisanych do rejestru w zakresie zrdrowotności roślin, produktów roślinnych, przedmiotów w celu spełnienia wymogów;
 • kontroluje wprowadzanie do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem,, NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin;
 • przygotowuje materiały oraz niezbędne dane w celu wydania przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa decyzji administracyjnej dotyczącej zakazu wprowadzenia do obrotu oraz nakazu wycofania z obrotu materiału siewnego;
 • wprowadza oraz przyjmuje dokumenty do Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Wojewódzkim Inspektoracie, zgodnie z obowiązujacą Instrukcją Kancelaryjną.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • znajomość przepisów ustawy o nasiennictwie;
 • znajomość przepisów ustawy o mikroorganizmach genetycznie zmodyfikowanmych;
 • znajomość przepisów ustawy o środkach ochrony roślin;
 • znajomość przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu;
 • znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

praca biurowo-terenowa, stopień natężenia pracy związany z sezonowością w rolnictwie; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych;

częste wyjazdy w teren, prowadzenie samochodu służbowego osobowego kat.B / możliwy przewóz współpracowników;

możliwy kontakt sporadyczny z pyłem organicznym pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,

kontakt z środkami ochrony roślin i nasionami zaprawionymi;

praca w terenie wymagająca wysiłku fizycznego / pobieranie, przenoszenie prób/;

praca na wysokości do 3 metrów/przy pobieraniu prób/;

praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych/ drukarka, kserokopiarka, niszczarka itp./;praca przy mikroskopie

pomieszczenia biurowe zlokalizowane na II piętrze, brak windy;

pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych;

brak podjazdów, brak miejsca parkingowego/ bezpośrednio obok budynku /

miejsce parkingowe znajduje się w pobliżu budynku w którym jest siedziba Oddziału

Dodatkowe informacje
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

List motywacyjny i oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisne wlasnoręcznie.

Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, pod ogłoszeniem o naborze na ww. stanowisko pracy.

Oferty nadane po terminie nie będą rozpatrywane.

Tylko osoby, które spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Oferty kandydatek/kandydatów którzy  nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu można je odebrać w urzędzie/ nie odsyłamy dokument

Do składnia dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób.

Rozmowa kwalifikacyjna i test wiedzy obejmują ogólną znajomość przepisów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko pracy.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 18 maja 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 77740"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
sekretariat/ parter /z dopiskiem Rekrutacja Oddział w Przeworsku
W liście motywacyjnym proszę wskazać nazwę stanowiska na które jest ogłoszenie o naborze oraz numer ogłoszenia o naborze.
Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie , pod ogłoszeniem o naborze na ww. stanowisko pracy.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
17 85 00 377
lub e-mail na adres: kadry-rzeszow@piorin.gov.pl
 • Dokumenty należy złożyć do: 18.05.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

Udostępnił: Marzena Gorczyca

Komórka organizacyjna: stanowisko ds. kadr

Wprowadzono: 06.05.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×