Biuro - zdjęcie 2
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
37-700 Przemyśl Ul. Mickiewicza 34
print as PDF
Ogłoszenie nr 114598 / 26.01.2023
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

w Sekcji Serwisu Wydziału Łączności i Informatyki
#administracja publiczna #łączność #praca #sprawy wewnętrzne

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • wykonuje montaże, naprawy awaryjne, przeglądy i konserwację sprzętu i urządzeń awaryjnego zasilania w celu utrzymywania stałej gotowości do pracy
 • opracowuje ekspertyzy oraz dokonuje klasyfikacji i weryfikacji sprzętu i urządzeń awaryjnego zasilania w zakresie oceny stanu technicznego w celu wydania opinii dotyczącej dalszego przeznaczenia
 • prowadzi dokumentację sprzętu i urządzeń awaryjnego zasilania w oddziale i podległych komórkach organizacyjnych w celach ewidencyjnych i racjonalnego rozdziału środków
 • wykonuje montaże, modernizację, przeglądy i pomiary parametrów instalacji teletechnicznych i uziomowych w celu utrzymywania w sprawności zapewniającej ciągłe przetwarzanie informacji niezbędnych do ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego
 • wykonuje naprawy sprzętu i urządzeń elektronicznych eksploatowanych w BiOSG w celu utrzymywania stałej gotowości do pracy
 • prowadzi nadzór nad stanem technicznym sprzętu i urządzeń łączności eksploatowanego w BiOSG w celu utrzymywania stałej gotowości do pracy
 • prowadzi wymaganą dokumentację serwisową - zlecenia pracy w celu rozliczania części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z przepisami zawartymi w wytycznych o prowadzeniu gospodarki materiałowej
 • konserwowuje oraz prowadzi nadzór nad oddanym mu do użytku mieniem w celu utrzymania urządzeń w należytej sprawności technicznej
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie elektryczne/elektro-mechaniczne/ elektroniczne/informatyczne/ teleinformatyczne
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 12 miesięcy - prace związane z wykonywaniem prac serwisowych urządzeń i systemów awaryjnego zasilania lub sprzętu elektrycznego / elektronicznego.
 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji na stanowisku: eksploatacji i obsługi
 • Posiadanie wiedzy z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu i urządzeń awaryjnego zasilania. Obsługa komputera, pakietu biurowego i programów specjalistycznych eksploatowanych urządzeń. Wiedza z zakresu elektroniki i informatyki niezbędna do napraw sprzętu elektronicznego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
 • "Nagrody jubileuszowe"
 • Możliwość rozwoju i współpracy ze specjalistami
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Deklaracja dostępności:

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/wolnytekst/39328,Deklaracja-dostepnosci.html

Warunki pracy

CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: Prowadzenie dokumentacji technicznej, nadzór nad stanem technicznym oraz organizowanie i wykonywanie montaży, napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu i urządzeń awaryjnego zasilania eksploatowanych w oddziale i podległych komórkach organizacyjnych. Opracowywanie ekspertyz oraz klasyfikacja sprzętu łączności

CHARAKTER STANOWISKA I SPOSÓB WYKONYWANIA NA NIM ZADAŃ oraz CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE UTRUDNIAJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ: Praca biurowa w siedzibie urzędu/wydziału i poza siedzibą urzędu w terenie. Praca na I piętrze w budynku na terenie Komendy BiOSG. System podstawowy (godz. pracy od 07:30 do 15:30).  Podstawowe wyposażenie stanowiska to: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, urządzenia pomiarowe, narzędzia ręczne i elektomechaniczne. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. Wysiłek fizyczny, przeciążenia układu ruchu, ręczne prace transportowe, praca na wysokości do 3 m, wymuszona pozycja ciała, obciążenia dynamiczne/statyczne, obciążenia nerwowe, zmienne warunki atomsferyczne. Wyjazdy służbowe. Upoważnienia i pełnomocnictwa: inne - kontrolowanie dokumentacji technicznej oraz stanu technicznego sprzętu i urządzeń systemów zabezpieczeń i monitoringu w oddziale i podległych komórkach organizacyjnych. Horyzont  czasowy planowania powyżej 1 kwartału do 1 roku - w zakresie prac serwisowych lub modernizacji systemów awaryjnego zasilania wymagane jest zaplanowanie kolejności realizacji poszczególnych zadań oraz zapewnienia odpowiednich komponentów systemów. Kontakty zewnętrzne: kilka razy w miesiącu, przedstawiciele firm zewnętrznych świadczących usługi serwisowe w celu ustaleń możliwości naprawy i dostępu do części zamiennych, uzyskania porad serwisowych oraz nadzoru realizacji i odbioru wykonywanych usług. Możliwośc poruszania się po budynku, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników.

ZŁOŻONOŚĆ I KREATYWNOŚĆ: Przepisy określają procedury dotyczące sposobu prowadzenia ewidencji i gospodarki materiałowej. Montaże i naprawy urządzeń wymagają indywidualnego podejścia oraz wiążą się z podejmowaniem uznaniowych decyzji. Ze względu na różnorodność występujących urządzeń wymagana jest umiejętność interpretacji istniejących procedur. Występujące problemy są często skomplikowane, niepowtarzalne i bezprecedensowe. Pracownik zajmujący to stanowisko wykonuje dodatkowe zadania przydzielone przez przełożonego, w zależności od aktualnych potrzeb sekcji w zakresie jej działania. Na tym stanowisku pracy występuje duża złożoność pracy i jest wymagana kreatywność. Przykłady: - wykonywanie montażu urządzeń łączności w zależności od jego typu, uwzględniając zarówno funkcjonalność dla użytkownika jak również wymogi techniczne urządzenia; - występujące różnego rodzaju awarie i uszkodzenia urządzeń (programowe, mechaniczne i elektroniczne).

NIEZBĘDNA SAMODZIELNOŚĆ I INICJATYWA: Przełożony planuje i zleca wykonanie montaży, napraw i przeglądów. Zadania realizowane są samodzielnie, osoba zajmująca to stanowisko odpowiada za organizację swojej pracy oraz przestrzeganie terminów i obowiązujących procedur. Przeprowadzając montaże lub naprawy sprzętu, wymagających nakładów finansowych lub w przypadku zaistnienia sytuacji bezprecedensowych, decyzje są podejmowane w uzgodnieniu z przełożonymi. Od pracownika oczekuje się przedstawienia propozycji własnych rozwiązań. Przykład: realizując naprawy pracownik samodzielnie ustala sposób realizacji zadań, decyduje które zadania należy wykonać w pierwszej kolejności, kierując się wymogami dotrzymania terminów i ustalaniem priorytetów.

Dodatkowe informacje
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą złożyłeś/nadałeś po terminie.
 • Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Uzupełnianie ofert jest możliwe do dnia 10.02.2023 r.
 • W ofercie podaj dane kontaktowe - adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu.
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie, listownie lub mailowo
  (brak kontaktu jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego postępowania rekrutacyjnego);
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Jeśli dokumenty składasz za pośrednictwem ePUAP, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie
  oryginałów wymaganych oświadczeń (do wglądu).
 • Aplikacje kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
 • UWAGA! kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i uwiarygodnione
  własnoręcznym podpisem oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa
  się aplikację, w której wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydatkę/kandydata datą i własnoręcznym / kwalifikowanym / zaufanym podpisem. Ponadto, w liście motywacyjnym wskaż sygnaturę/numer ogłoszenia lub nazwę stanowiska, na które aplikujesz.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez
  tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, które wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
  Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów w ogłoszeniu
  dotyczących wymaganych dokumentów (wymienionych w części „Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty
  niezbędne)”.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami, które spełniają wymagania zawarte wniniejszym ogłoszeniu. JEŻELI PODANE DANE BĘDĄ OBEJMOWAŁY SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 RODO, KONIECZNA BĘDZIE WYRAŹNA ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE.
 • Procedura naboru odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 • DODATKOWE informacje dotyczące naboru na stanowiska cywilne, dostępne są na stronie BiOSG w zakładce: "
  PRACA W BiOSG" pod adresem:


http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni

Proszę o korzystanie ze wzoru oświadczenia obowiązującego przy naborze do pracy, który jest również dostępny na stronie BIP BiOSG, w zakładce "Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej" pod adresem:


http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu

Procedura naboru / przepisy / wzory dokumentów / poradnik dla kandydata / metody/techniki naboru / klauzula
informacyjna:


https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni/21161,PROCEDURA-NABORU-NA-STANOWISKA-CYWILNE.html

Aplikując oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

1. Selekcja składa się z dwóch etapów:


a) I etap – preselekcja (weryfikacja ofert pod względem formalnym);


b) II etap – selekcja właściwa:

- weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu,
- rozmowa kwalifikacyjna.

W ramach II etapu komisja może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji, w szczególności:

a) test kwalifikacyjny (np. test wiedzy lub zadanie praktyczne),
b) inne narzędzia selekcyjne.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopię Świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji na stanowisku: eksploatacji i obsługi.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (wzór dostępny w załączniku lub na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej)
calendar icon

Aplikuj

do 10 lutego 2023

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 114598"
na adres:
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen.
bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl - złożenie aplikacji w siedzibie
BiOSG, w godz. pracy Oddziału;
- za pośrednictwem urzędu pocztowego (datę nadania w urzędzie pocztowym ustala się na podstawie daty
stempla pocztowego);
- w formie elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP (za datę wpływu aplikacji do urzędu przesłanej za
pośrednictwem ePUAP, uważa się datę wpływu na skrzynkę podawczą urzędu).

APLIKACJE ZŁOŻONE W INNEJ FORMIE, NIŻ OKREŚLONEJ POWYŻEJ, W TYM ZA POMOCĄ POCZTY E-MAIL, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia BiOSG - 16
673 2254

Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 10.02.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).


  Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu informuje, iż:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ul.
  Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732000, e-mail: komendant.biosg@strazgraniczna.pl


  2. Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji BiOSG, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel.+48 16/6732110, email: woi.biosg@strazgraniczna.pl


  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Bieszczadzkim Oddziale SG;


  5. Podanie swoich danych jest dobrowolne, osoba, która ich nie poda nie będzie mogła brać udziału w naborze do pracy;


  6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Pani/Pana, jak również Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu


  7. Pani/Pana dokumenty, złożone do celów rekrutacyjnych będą przechowywane w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej przez okres niezbędny do czasu przeprowadzenia naboru do pracy (z uwzględnieniem okresu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, w których Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Złożone dokumenty nie są zwracane, a po zakończeniu procedury naboru, dokumenty kandydatów,
  którzy nie zostali wybrani zostają komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby przyjętej do pracy zostaną włączone do teczki akt osobowych, a po zakończeniu pracy zostaną z archiwizowane i będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł;


  8. Z chwilą zakończenia procedury naboru, zakres przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych, kandydatów nieprzyjętych do pracy zostaje ograniczony do: imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania oraz rodzaju
  i nazwy aplikowanego stanowiska i będą przetwarzane przez okres do 10 lat od dnia złożenia dokumentów do celów statystycznych. Po upływie w/wym. okresu, dane zostaną bezpowrotnie, automatycznie usunięte;


  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych innym niż podmioty uprawnione na podstawie przepisów
  prawa;


  10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowych


  11. Ma Pani/Pan prawo do:

  • uzyskania od ADO informacji, czy Pani/Pana dane są przetwarzane i w jakim zakresie, dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • żądania usunięcia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy.


  Informacje o wymogu podania danych:


  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.


  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.


  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Udostępnił: Dorota Gąska-Stawarz

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 26.01.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×